Inwestuj w nieruchomości- oferta Certyfikatów Inwestycyjnych OPERA TERRA FIZ

Inwestuj w nieruchomości- oferta Certyfikatów Inwestycyjnych OPERA TERRA FIZ

Od 21 lipca do 1 sierpnia 2008 przyjmowane będą zapisy na nowe certyfikaty inwestycyjne OPERA TERRA. Fundusz będzie inwestował na złożonym i zróżnicowanym rynku nieruchomości w ziemię, nieruchomości mieszkaniowe oraz komercyjne. Cena emisyjna certyfikatu wynosi 1000 PLN. Fundusz został utworzony na czas określony – 6 lat z możliwością przedłużenia na kolejne okresy 6-letnie. Certyfikat będzie w obrocie na GPW nie później niż 30 września 2008 r. Zarządzanie funduszem zostało powierzone Panu Bartoszowi Puzdrowskiemu.

Obecnie rynek nieruchomości jest złożony, a jego poszczególne elementy różnią się od siebie: znajdują się w różnych fazach, mają różną dochodowość i perspektywy rozwoju.

W przypadku inwestowania w ziemię zarządzający przewiduje dalszy wzrost cen ziemi wywołany wyrównywaniem do średniej ceny w EU15. Dodatkowo, ograniczona podaż ziemi rolnej związana ze sprzedażą większości dawnych PGR-ów w połączeniu ze wzrostem zapotrzebowania na dodatkowe areały uprawne, wynikającym z rosnących cen żywności, spowoduje w opinii zarządzającego znaczny wzrost cen ziemi uprawnej nie tylko w Polsce, ale też w całej Europie. Zamiarem zarządzającego jest zakup ziemi zdatnej do odrolnienia lub takiej, na której będzie można zbudować farmy wiatrowe.

Na rynku mieszkaniowym kupowane będą rozpoczęte projekty lub tereny z pozwoleniami na budowę od developerów w opałach- tracących płynność bądź bankrutujących. Głównym celem będzie zakup terenów w Warszawie i miastach poza pierwszą piątką miast.Zarabianie na nieruchomościach biurowych będzie zróżnicowane w zależności od miast. W Warszawie będą kupowane projekty w trakcie realizacji, które będzie można szybko oddać do użytku. W mniejszych miastach planowany jest zakup terenów pod projekty biurowe o wielkości 5.000 10.000 m2w klasie A lub klasie B+.

W przypadku nieruchomości logistycznych celem jest zakup terenów w przyszłościowych lokalizacjach biorąc pod uwagę planowaną budowę sieci autostrad i dróg ekspresowych. Będzie to także zakup nieruchomości rolnych celem odrolnienia.

Polityka inwestycyjna opiera się na następujących założeniach:

Poszukiwanie okazji rynkowych
Rozproszenie portfela pomiędzy wszystkie segmenty rynku, bez określania proporcji
Inwestycje w ziemię (spekulacyjne, z nastawieniem na wzrost wartości)i w projekty deweloperskie
Brak inwestycji w istniejące budynki komercyjne, z uwagi na ich spodziewany spadek wartości
Wykorzystanie praktycznego doświadczenia zarządzającego w ocenie i wyborze projektów deweloperskich
Wykorzystanie siły negocjacyjnej wynikającej z dostępu do gotówki

——————————————————————————–

Comments are closed.