Oferta Certyfikatów BPH FIZ Sektora Nieruchomości 2- zapisy w DI BRE Banku tylko do 27 czerwca!

Oferta Certyfikatów BPH FIZ Sektora Nieruchomości 2- zapisy w DI BRE Banku tylko do 27 czerwca!

Już tylko przez 9 dni Dom Inwestycyjny BRE Banku S.A. będzie przyjmować zapisy na Certyfikaty Inwestycyjne serii A BPH FIZ SEKTORA NIERUCHOMOŚCI 2. BPH FIZ Sektora Nieruchomości 2 to Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, który będzie inwestował w nieruchomości z sektora nieruchomości biurowych, handlowych oraz obiektów magazynowych. Obiekty zaliczane do tego typu segmentu oferują stałe przychody z tytułu długoterminowych umów najmu.

BPH FIZ Sektora Nieruchomości 2 to:

możliwość osiągnięcia stabilnego zysku z sektora nieruchomości
uniezależnienie wyników finansowych od sytuacji na rynku kapitałowym
niski poziom ryzyka inwestycyjnego.
W skład Portfela Inwestycji Docelowych będą wchodziły następujące rodzaje nieruchomości:

- Obiekty biurowe (do 80% łącznej wartości aktywów)

- Obiekty magazynowe (do 60% łącznej wartości aktywów)

- Obiekty handlowe (do 60% łącznej wartości aktywów).

Dopuszczalne są również inwestycje w inne obiekty komercyjne (np. z funkcją hotelową) jak również nieruchomości i projekty mieszkaniowe, jednak ich udział w łącznej wartości aktywów ogranicza się do 30% i nie stanowi głównego celu inwestycyjnego Funduszu.
Uwaga Funduszu skupiać się będzie na obiektach komercyjnych posiadających potencjał związany ze wzrostem przychodów z tytułu czynszu, jak również projektach realizowanych wspólnie z firmami deweloperskimi.
Zarządzanie portfelem nieruchomości Funduszu prowadzone jest przez dedykowany zespół osób w ramach wyodrębnionego Departamentu Zarządzania Nieruchomościami, we współpracy z profesjonalnymi doradcami zewnętrznymi.
Doświadczenia nabyte przez Fundusz przy budowie i zarządzaniu aktywami BPH FIZ Sektora Nieruchomości 1 zostaną w pełni wykorzystane w ramach FIZ Sektora Nieruchomości 2 i dostosowane do aktualnej sytuacji na rynku nieruchomości.

Fundusz będzie dążył do systematycznego wzrostu wartości portfela inwestycyjnego poprzez następujące działania:

- podwyższanie standardu oferowanej powierzchni przy wyższych stawkach najmu

- analizę możliwości zmiany sposobu użytkowania i modernizację powierzchni celem zwiększenia przychodów czynszowych

- aktywne zarządzanie umowami najmu;

- optymalizację kosztów eksploatacyjnych obiektów.

Emisja Certyfikatów Inwestycyjnych serii A obejmuje nie mniej niż 800.000 (osiemset tysięcy) i nie więcej niż 4.000.000 (cztery miliony) Certyfikatów Inwestycyjnych serii A o łącznej wartości nie mniej niż 78.400.000 (siedemdziesiąt osiem milionów czterysta tysięcy) złotych i nie więcej niż 392.000.000,- (trzysta dziewięćdziesiąt dwa miliony) złotych.

Cena emisyjna certyfikatu wynosi 98 zł – cena emisyjna nie obejmuje opłaty manipulacyjnej, o której mowa w prospekcie emisyjnym. W ramach złożonych zapisów w TII Towarzystwo pobiera opłaty manipulacyjne z tytułu wydania certyfikatu.
Minimalna inwestycja: 10 certyfikatów.

Harmonogram oferty
1) proces budowy księgi popytu wśród inwestorów zainteresowanych złożeniem zapisu na certyfikaty w ramach Transzy Inwestorów Instytucjonalnych – od 14 maja do 16 maja 2008 r.,
2) zapisy w Transzy Inwestorów Indywidualnych – od 19 maja 2008 r. do 27 czerwca 2008 r.,
3) zapisy w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych – od 24 czerwca 2008 r. do 27 czerwca 2008 r.
4) zapisy w Transzy Specjalnej – od 30 czerwca 2008 r. do 4 lipca 2008 r.
Towarzystwo dokona przydziału certyfikatów inwestycyjnych w terminie 14 dni od dnia zamknięcia subskrypcji.
Zapis na certyfikaty w ramach TII może obejmować nie mniej niż 10 certyfikatów i nie więcej niż wynosi liczba certyfikatów oferowanych w TII.
Zapis lub zapisy złożone przez jedną osobę, opiewające na większą liczbę certyfikatów niż oferowana w tej transzy, uznane zostaną za zapis lub zapisy złożone na maksymalną liczbę certyfikatów przeznaczonych do nabycia w TII. Zapis złożony na liczbę certyfikatów mniejszą niż 10 uznany będzie za nieważny.

Comments are closed.