Compensa TU na Życie SA Vienna Insurance Group wprowadza produkt kapitałowy Nowe Horyzonty z Gwarancją Rosnącą, połączony z ubezpieczeniem na życie. Strategia nowego produktu Compensy opiera się na inwestycjach w krajach i sektorach gospodarki o wysokim potencjale wzrostu, równocześnie zapewniając niską korelację z giełdą.

Compensa TU na Życie SA Vienna Insurance Group wprowadza produkt kapitałowy Nowe Horyzonty z Gwarancją Rosnącą, połączony z ubezpieczeniem na życie. Strategia nowego produktu Compensy opiera się na inwestycjach w krajach i sektorach gospodarki o wysokim potencjale wzrostu, równocześnie zapewniając niską korelację z giełdą.

W skład portfela UFK Nowe Horyzonty z Gwarancją Rosnącą wchodzi 6 komponentów dających inwestorowi potencjał wysokich zysków przy jednoczesnej dużej dywersyfikacji ograniczającej ryzyko:
Komponent „Next 11”, obejmuje grupę jedenastu krajów, znaną jako “Następna Jedenastka”. Są to m.in.: Egipt, Filipiny, Indonezja, Korea Południowa, Meksyk, Nigeria, Turcja i Wietnam. Kraje te należą do gospodarek o najwyższych stopach wzrostu gospodarczego.
Komponent “infrastruktura” to przedsiębiorstwa zajmujące się rozbudową i remontami: sieci energetycznych, wodociągów, dróg, lotnisk, itd.
W skład komponentu „medycyna” wchodzą laboratoria naukowe, przemysł farmaceutyczny, nowoczesne szpitale – w związku z rozwojem cywilizacji, starzeniem się społeczeństw zapotrzebowanie na usługi medyczne i produkty przemysłu medycznego rośnie i staje się coraz bardziej wyrafinowane.
Komponent „surowce naturalne” to 36 podstawowych surowców naturalnych i produktów rolnych.
Komponent „inwestycje alternatywne” obejmuje 8 strategii hedgingowych pozwalających osiągać zyski niezależnie od wzrostów i spadków na tradycyjnych rynkach. Ich udział w portfelu inwestycyjnym zwiększa jego odporność na gwałtowne zmiany sytuacji na giełdach papierów wartościowych i wahania wyceny papierów skarbowych.
Elementem stabilizującym portfel i przynoszącym stałe zyski jest komponent „obligacje” inwestujący w europejskie obligacje rządowe.
„Oparcie naszego produktu o innowacyjne strategie inwestycyjne jest doskonałą okazją do dywersyfikacji inwestycji, zwłaszcza przy obecnej, nerwowej sytuacji na światowych giełdach.” – uważa Franz Fuchs, Prezes Zarządu Compensa. „Ponadto inwestorzy mają gwarancję ceny inwestycji dzięki zastosowaniu mechanizmu gwarancji rosnącej.” – dodaje.
Mechanizm rosnącej gwarancji ceny powierzonych środków zakłada umorzenie jednostek po 29 marca 2016 r. z zastosowaniem ceny umorzenia, która będzie najwyższą z kwot: cena bieżąca z dnia 29 marca 2016 r., 1000 EUR, 96% najwyższej ceny jednostki w pierwszym roku, 76% najwyższej ceny jednostki w ośmiu miesiącach drugiego roku, 79% najwyższej ceny jednostki w latach kolejnych.

Fundusz Nowe Horyzonty nominowany jest w euro. Minimalna wpłata wynosi 3000 EUR, 3000 USD lub 10 000 PLN. Jednostki fnduszu są w sprzedaży do 25.03.2009 r. Maksymalny okres inwestycji wynosi 8 lat.

Fundusz jest przeznaczony dla osób oczekujących wysokich stóp zwrotu z jednoczesnym zabezpieczeniem gwarantowanej ceny umorzenia jednostek na koniec inwestycji w 2016 r. Dodatkowo obejmuje ubezpieczenie na życie do 6.000 EUR.

Nowy produkt ma zbliżoną konstrukcję do Funduszu Dynamicznego z Gwarancją Rosnącą 2015, którego sprzedaż zakończyła się olbrzymim sukcesem.

Więcej informacji udziela:
Marek Gołębiewski, Rzecznik Prasowy Compensa
tel. 022 501 62 01 , e-mail: marek.golebiewski@compensa.com.pl

Vienna Insurance Group jest wiodącym austriackim koncernem ubezpieczeniowym w Europie Środkowej i Wschodniej. Na skalę międzynarodową Vienna Insurance Group należy w tym regionie do liderów rynku.

Poza rynkiem macierzystym w Austrii, Vienna Insurance Group prowadzi działalność poprzez swoje Spółki w Albanii, Bułgarii, Niemczech, Estonii*, Gruzji, Chorwacji, Lichtensteinie, na Litwie*, w Łotwie*, Polsce, Rumunii, Rosji, Serbii, Słowacji, Czechach, na Węgrzech, Ukrainie oraz Białorusi. Ponadto Grupa posiada swoje Filie we Włoszech oraz w Słowenii. W Austrii, Bułgarii, Czechach, Słowacji oraz Rumunii, Vienna Insurance Group zajmuje pierwszą lub drugą pozycję na rynku.

W skład Vienna Insurance Group w Austrii wchodzą obok notowanej na giełdzie WIENER STÄDTISCHE Versicherung AG Vienna Insurance Group także Donau Versicherung i Bank Austria Creditanstalt Versicherung. Ponadto grupa posiada udziały w Wüstenrot Versicherung oraz w Sparkassen Versicherung.

W Polsce Vienna Insurance Group jest większościowym akcjonariuszem spółek: Compensa TU S.A. Vienna Insurance Group, Compensa TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group, Benefia TUM S.A. Vienna Insurance Group, Benefia TUnŻ S.A Vienna Insurance Group, Royal Polska TUnŻ S.A.,TU InterRisk S.A., PZM TU S.A Vienna Insurance Group oraz FinLife TUnŻ*.

Comments are closed.