Grupa Compensa: szybki wzrost i poprawa wyników w 2007 r.:

Grupa Compensa: szybki wzrost i poprawa wyników w 2007 r.:
wzrost składki o 27% do 758 mln PLN
wynik finansowy netto: 8,6 mln PLN (wzrost o 11,1 mln PLN)

Wzrost składki powyżej średniej rynkowej
Składka przypisana brutto Compensa TU S.A. Vienna Insurane Group po czterech kwartałach 2007 r. wyniosła 492 milionów PLN, czyli o 25,8% więcej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Plan zrealizowano w 110,9%.
W strukturze portfela spółki nadal przeważają ubezpieczenia komunikacyjne (OC – 43%, AC – 29%), rośnie jednak udział ubezpieczeń majątkowych (23%) i ubezpieczeń osobowych (5%).
Składka przypisana w dominującej linii biznesowej, czyli w ubezpieczeniach komunikacyjnych wyniosła 351 mln PLN, w ubezpieczeniach majątkowych wartość składki to 116 mln PLN, natomiast w ubezpieczeniach osobowych składka wyniosła 25 mln PLN po czterech kwartałach 2007 roku.

Ponadprzeciętny wzrost sprzedaży osiągnęła także spółka życiowa. Na koniec roku 2007 roku Compensa TU na Życie SA Vienna Insurance Group zebrała 266,8 mln PLN składki, czyli o 32% więcej niż rok wcześniej. Plan zrealizowano w 114%.
Największą część portfela firmy stanowią ubezpieczenia indywidualne, w których przypis składki brutto w produktach ze składką regularną wyniósł 112,6 mln PLN, a w produktach ze składką jednorazową 123,1 mln PLN. Rok 2007 zakończył się w ubezpieczeniach grupowych przypisem składki w wysokości 31 mln PLN.

Znaczna poprawa wyników finansowych
Na koniec roku 2007 Compensa Majątkowa wypracowała zysk finansowy w wysokości 5,6 mln PLN, w roku ubiegłym w analogicznym okresie spółka zanotowała stratę finansową w wysokości -11,6 mln PLN. Oznacza to poprawę wyniku o 17,3 mln PLN. Poprawie uległ także wynik techniczny spółki z -31,6 mln PLN do -11,4 mln PLN.
Compensa Życie zamknęła cztery kwartały 2007 roku zyskiem w wysokości 3,0 mln PLN (na koniec 2006 r. zysk wyniósł 0,6 mln PLN). Spółka wypracowała również lepszy wynik techniczny za cztery kwartały roku 2007, który wyniósł 6,9 mln PLN. Dla porównania w analogicznym okresie roku poprzedniego była to wartość 2,8 mln PLN. Obie firmy zachowują na bezpiecznym poziomie wskaźniki pokrycia marginesu wypłacalności oraz pokrycia rezerw techniczno – ubezpieczeniowych.

VIG w Polsce zebrała 2,14 mld złotych
Dynamiczny wzrost składki przypisanej brutto w roku 2007 był udziałem nie tylko spółek Compensa, ale całej grupy Vienna Insurance Group w Polsce. – Łącznie w życiu i majątku w 2007 roku VIG zebrał 2,14 mld PLN tj. o 46% więcej niż w 2006, kiedy łączny wynik towarzystw austriackiej grupy w Polsce wyniósł 1,47 mld PLN. – To fantastyczny wynik, który pozwala nam plasować się wśród 6 największych grup ubezpieczeniowych w Polsce. Jesteśmy na 5 miejscu w majątku i na 9 w życiu. Ale na tym nie zamierzamy poprzestać. Nasz cel to pozycja numer 3 w majątku i 5 w życiu. Na pewno nie będzie to proste, ale jestem pewien, że tak jak dotychczas jesteśmy w stanie zrealizować nasze plany. – powiedział Franz Fuchs odpowiedzialny również za wszystkie spółki VIG w Polsce.
Również wynik finansowy całej grupy w Polsce w roku 2007 był znacznie lepszy niż w roku 2006: zysk brutto wzrósł z 32 mln PLN do 58 mln PLN.

- Celem VIG w Polsce w roku 2008 jest składka na poziomie 2,4 mld PLN i wynik brutto w wysokości 80 mln PLN (wg. IAS) – podsumował Franz Fuchs.

Vienna Insurance Group jest wiodącym austriackim koncernem ubezpieczeniowym w Europie Środkowej i Wschodniej. Na skalę międzynarodową Vienna Insurance Group należy w tym regionie do liderów rynku. Poza rynkiem macierzystym w Austrii, Vienna Insurance Group prowadzi działalność poprzez swoje Spółki w Albanii, Bułgarii, Niemczech, Estonii*, Gruzji, Chorwacji, Lichtensteinie, na Litwie*, w Łotwie*, Polsce, Rumunii, Rosji, Serbii, Słowacji, Czechach, na Węgrzech, Ukrainie oraz Białorusi. Ponadto Grupa posiada swoje Filie we Włoszech oraz w Słowenii. W Austrii, Bułgarii, Czechach, Słowacji oraz Rumunii, Vienna Insurance Group zajmuje pierwszą lub drugą pozycję na rynku. W skład Vienna Insurance Group w Austrii wchodzą obok notowanej na giełdzie WIENER STÄDTISCHE Versicherung AG Vienna Insurance Group także Donau Versicherung i Bank Austria Creditanstalt Versicherung. Ponadto grupa posiada udziały w Wüstenrot Versicherung oraz w Sparkassen Versicherung. W Polsce Vienna Insurance Group jest większościowym akcjonariuszem spółek: Compensa TU S.A. Vienna Insurance Group, Compensa TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group, Benefia TUM S.A. Vienna Insurance Group, Benefia TUnŻ S.A Vienna Insurance Group, Royal Polska TUnŻ S.A. ,TU InterRisk S.A., PZM TU S.A. Vienna Insurance Group oraz FinLife TUnŻ*. *w oczekiwaniu na zgodę odpowiednich urzędów

Comments are closed.