Oferta specjalna Bonus za Bonus - promocja ubezpieczenia autocasco

Oferta specjalna Bonus za Bonus - promocja ubezpieczenia autocasco

I. Okres obowiązywania oferty

Oferta obowiązuje od dnia 10 kwietnia 2007 r. do dnia 31 marca 2008 r.

II. Przedmiot oferty „Bonus za Bonus”

Przedmiotem „Bonus za Bonus” jest promocja ubezpieczenia AC dla posiadaczy nowych i używanych samochodów osobowych, którzy do tej pory nie korzystali z ubezpieczenia AC lub przerwa w ubezpieczeniu była dłuższa niż trzy miesiące (tym samym oferta NIE JEST kierowana do klientów, których umowa AC rozwiązała się np. wskutek nie opłacenia raty składki, itp.).

III. Adresat

Oferta specjalna skierowana jest do osób fizycznych lub osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, korzystających przy ubezpieczeniu samochodów z systemu B-M do 9 pojazdów.

Grupą docelową są osoby, które posiadają, co najmniej 30% zniżkę za bezszkodowy przebieg obowiązkowego ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych i jednocześnie nie posiadają ubezpieczenia AC.

Mamy tu na myśli zarówno osoby, które ubezpieczenie OC mają zawarte w InterRisk SA, jak również i te, które ubezpieczenie mają wykupione w innym zakładzie ubezpieczeń.

Z oferty mogą skorzystać dwie grupy Klientów:

Grupą I są Klienci, których aktualnie wiąże z InterRisk SA umowa obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych (zwanego dalej „ubezpieczeniem OC”), a nie posiadają ubezpieczenia AC lub przerwa w ich ubezpieczaniu w InterRisk SA była dłuższa niż trzy miesiące. Osoby należące do tej grupy, w zależności od posiadanej zgodnie z systemem bonus – malus (zwanym dalej „B-M”) zniżki w ubezpieczeniu OC, mogą skorzystać z następujących zniżek przy zawarciu umowy ubezpieczenia AC:

60% zniżka w ubezpieczeniu OC – zniżka 30% (IV klasa B-M) w AC,
50% zniżka w ubezpieczeniu OC – zniżka 20% (V klasa B-M) w AC,
40% zniżka w ubezpieczeniu OC – zniżka 20% (V klasa B-M) w AC,
30% zniżka w ubezpieczeniu OC – zniżka 10% (VI klasa B-M) w AC.
Grupą II są Klienci, którzy są aktualnie związani umową ubezpieczenia OC z innym niż InterRisk SA zakładem ubezpieczeń i jednocześnie legitymują się bezszkodowym przebiegiem ubezpieczenia kwalifikującym ich, do co najmniej IV klasy B-M (30%) w ubezpieczeniu OC w InterRisk SA. Klientom tym można udzielić promocyjnej zniżki w ubezpieczeniu AC ww. wysokości, jeżeli zostaną spełnione łącznie następujące warunki:

Klient przedstawi zaświadczenie o przebiegu ubezpieczenia OC, kwalifikujące go do wzięcia udziału w promocji,
przy ustalaniu zniżki promocyjnej nie uwzględnia się systemu B-M obowiązującego w innym zakładzie ubezpieczeń, a podstawą do ustalenia wysokości promocyjnej zniżki będzie określenie procentu składki taryfowej B-M w oparciu o pełne lata bezszkodowego przebiegu ubezpieczenia, zgodnie z taryfą składek za ubezpieczenie OC obowiązującą w InterRisk SA.
IV. Postanowienia końcowe

Zawarcie umowy ubezpieczenia AC na ww. zasadach gwarantuje utrzymanie nabytych w ten sposób klas taryfowych w systemie B-M i wynikających z tego tytułu zniżek w przypadku wznowienia umów ubezpieczenia AC w kolejnych latach, z zastrzeżeniem jednak, że ewentualne szkody objęte ochroną ubezpieczeniową na podstawie promocyjnej umowy ubezpieczenia AC wpływają na zniżki nabyte w promocji, w sposób określony w ogólnych warunkach ubezpieczenia AC obowiązujących w InterRisk SA.
Oferta obejmuje umowy ubezpieczenia AC, które łącznie spełniają następujące warunki:
właściciel i współwłaściciel ubezpieczanego pojazdu ukończyli 25 lat,
ubezpieczającym jest osoba korzystająca w ubezpieczeniu OC kom. ze zniżek z tytułu B-M (tj. osoba fizyczna lub osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, korzystająca przy ubezpieczeniu samochodów z systemu B-M do 9 pojazdów,
okres eksploatacji pojazdu w dniu zawarcia umowy nie przekracza 10 lat,
ubezpieczany pojazd został zakwalifikowany zgodnie z taryfą składek za ubezpieczenie OC obowiązującą w Interrisk SA do jednej z następujących klas taryfowych:
- samochody osobowe, samochody ciężarowo-osobowe (tzw. z kratką),
- samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony,
zostały zawarte na okres 12 miesięcy,
w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy właściciele pojazdów nie posiadali ubezpieczenia AC w InterRisk S.A., z którego zostało wypłacone odszkodowanie,
data zawarcia umowy i początek odpowiedzialności InterRisk S.A. mieści się w okresie obowiązywania oferty, z wyjątkiem sytuacji, kiedy umowa została zawarta ostatniego dnia obowiązywania oferty z początkiem odpowiedzialności od dnia 1 kwietnia 2008 r.

Comments are closed.