Miesięczna informacja o bezrobociu w Polsce w sierpniu 2008 roku

Miesięczna informacja o bezrobociu w Polsce w sierpniu 2008 roku

Sierpień 2008 r. był kolejnym miesiącem, w którym odnotowano spadek liczby
bezrobotnych i stopy bezrobocia zarówno w stosunku do poprzedniego miesiąca, jak i do
analogicznego okresu 2007 r. Mniejsza niż przed miesiącem była liczba bezrobotnych nowo
zarejestrowanych oraz wyrejestrowanych z ewidencji urzędów pracy. Mniej osób niż przed
miesiącem i rokiem skreślono z ewidencji z powodu podjęcia pracy, jednak nadal jest to
główna przyczyna wyrejestrowywania się. W końcu sierpnia br. do urzędów pracy zgłoszono
mniej ofert pracy niż w lipcu br., i mniej niż w analogicznym okresie ub. roku.
Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy w końcu sierpnia 2008 r.
wyniosła 1404,4 tys. osób (w tym 834,7 tys. kobiet) i była niższa niż przed miesiącem
o 18,5 tys. osób (tj. o 1,3%). W ujęciu rocznym obniżyła się ona o 417,5 tys. (przed rokiem
zanotowano jej spadek o 589,8 tys.). Z ogólnej liczby bezrobotnych 44,7% mieszkało na wsi.
W stosunku do lipca br. spadek liczby bezrobotnych odnotowano w czternastu
województwach, najbardziej znaczący w pomorskim (o 2,9%), łódzkim (o 2,7%), śląskim
(o 2,1%) oraz wielkopolskim (o 1,9%). Natomiast w województwach warmińsko-mazurskim
i świętokrzyskim liczba bezrobotnych nieznacznie wzrosła (odpowiednio o 0,5% i 0,3%).
W porównaniu do analogicznego okresu 2007 roku bezrobocie zmniejszyło się we wszystkich
województwach, najbardziej istotny spadek odnotowano w województwach: śląskim
(o 32,0%), wielkopolskim (o 31,4%), pomorskim (o 31,1%) oraz opolskim (28,5%).
Bezrobotni zarejestrowani w urzędach pracy w końcu sierpnia 2008 r. stanowili 9,3%1
cywilnej ludności aktywnej zawodowo (w lipcu 2008 r. – 9,4%; w sierpniu 2007 r. –
11,9%). Najwyższa stopa bezrobocia utrzymywała się nadal w województwach:
warmińsko-mazurskim (15,7%), świętokrzyskim (13,5%), kujawsko-pomorskim (12,9%) oraz
zachodniopomorskim (12,7%). Najniższą stopą bezrobocia charakteryzowały
się województwa: wielkopolskie (6,0%), śląskie (7,0%), małopolskie (7,2%) oraz
mazowieckie (7,5%).
1 Stopa bezrobocia została obliczona jako procentowy udział liczby bezrobotnych w liczbie ludności aktywnej zawodowo.
GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY
Departament Pracy i Warunków Życia
2
Najwyższą stopę napływu2 bezrobotnych do urzędów pracy w sierpniu 2008 r.
zanotowano w województwach: lubuskim i warmińsko-mazurskim (po 2,2%) oraz
zachodniopomorskim (1,9%), zaś najniższą - w mazowieckim (0,8%) i małopolskim (1,0%).
Do urzędów pracy w ciągu miesiąca zgłosiło się 192,3 tys. osób poszukujących
zatrudnienia (o 20,7 tys. mniej niż w lipcu 2008 r. i o 12,5 tys. mniej niż przed rokiem).
Wśród bezrobotnych nowo zarejestrowanych 151,3 tys. osób, tj. 78,7% stanowiły osoby
rejestrujące się po raz kolejny (przed miesiącem – 77,6%, przed rokiem – 78,1%). Spośród
osób nowo zarejestrowanych 30,3% stanowiły osoby dotychczas niepracujące (przed
miesiącem 29,8% i 32,0% przed rokiem). Osoby do 24 roku życia stanowiły 36,6% ogólnej
liczby nowo zarejestrowanych (przed miesiącem – 36,4%, przed rokiem – 37,4%). Odsetek
nowo zarejestrowanych osób w okresie do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki wyniósł
12,5% (przed miesiącem – 14,5%, przed rokiem – 13,7%); w tej grupie 35,9% stanowiły
osoby, które ukończyły szkołę wyższą do 27-go roku życia (w lipcu 2008 r. – 41,0%,
w sierpniu 2007 r. – 34,6%). Udział osób zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy
w ogólnej liczbie nowych rejestracji wyniósł 1,6% (1,5% w lipcu br., w sierpniu 2007 r.
– 1,4%). Spośród osób nowo zarejestrowanych 40,3% mieszkało na wsi (przed miesiącem
40,2%, przed rokiem 39,2%).
W sierpniu 2008 r. stosunkowo wysoką stopę odpływu3 bezrobotnych z urzędów
pracy odnotowano w województwie lubuskim (19,1%), wielkopolskim (19,0%), opolskim
(18,8%) oraz śląskim (18,5%), zaś najniższy wskaźnik w woj. świętokrzyskim (10,4%) oraz
podkarpackim (11,8%).
Ogółem wyłączono z ewidencji 210,8 tys. osób, tj. 14,8% ogółu bezrobotnych
z końca ubiegłego miesiąca (w lipcu 2008 r. – 245,3 tys., tj. 16,9%, w sierpniu 2007 r. –
238,9 tys. osób, tj. 12,9%). Z ogólnej liczby wyrejestrowanych 74,5 tys. (35,4%)
bezrobotnych podjęło pracę oferowaną przez urzędy pracy (w poprzednim miesiącu 82,6 tys.
osób, tj. 33,7%, przed rokiem 91,4 tys. osób, tj. 38,2%), z tego 15,8 tys. osób podjęło prace
subsydiowane, m.in. interwencyjne, roboty publiczne (w lipcu 2008 r. – 16,3 tys., w sierpniu
2007 r. – 14,0 tys.), a 58,7 tys. - niesubsydiowane, w tym sezonowe (w lipcu 2008 r.
– 66,3 tys., w sierpniu 2007 r. – 77,3 tys.). W związku z rozpoczęciem szkolenia i stażu
wyłączono z rejestru bezrobotnych 29,3 tys. osób. Z pozostałych osób wykreślonych
z ewidencji 68,4 tys. utraciło status bezrobotnego w wyniku nie potwierdzenia gotowości do
pracy, zaś 13,5 tys. osób dobrowolnie z niego zrezygnowało. Ponadto 1,3 tys. osób nabyło
prawa emerytalne lub rentowe.
W omawianym miesiącu w wyniku pomocy urzędów pracy – 3,4 tys. osób podjęło
2 Stosunek liczby bezrobotnych nowo zarejestrowanych do liczby aktywnych zawodowo w danym miesiącu.
3 Stosunek liczby bezrobotnych wyrejestrowanych w miesiącu sprawozdawczym do liczby bezrobotnych na koniec
poprzedniego miesiąca.
3
prace interwencyjne (przed rokiem 4,2 tys.), przy robotach publicznych zatrudniono 3,8 tys.
osób (przed rokiem 3,1 tys.).
Większość bezrobotnych pozostających w ewidencji urzędów pracy to osoby, które
wcześniej pracowały zawodowo. W końcu sierpnia 2008 r. zbiorowość ta liczyła 1075,4
tys. (tj. 76,6% ogółu zarejestrowanych), wobec 1093,7 tys. (76,9%) w lipcu 2008 r.
i 1390,9 tys. (76,3%) w sierpniu 2007 r. W tej grupie 40,3 tys. osób, tj. 3,7% utraciło pracę
z przyczyn dotyczących zakładu pracy (w poprzednim miesiącu 41,8 tys., tj. 3,8%, przed
rokiem 62,9 tys., tj. 4,5%).
Bez prawa do zasiłku pozostawało 1187,9 tys. osób (tj. 84,6% ogółu
zarejestrowanych bezrobotnych), wobec 1203,5 tys. osób (84,6%) w lipcu br. i 1578,3 tys.
(86,6%) w sierpniu 2007 roku. W tej grupie bezrobotnych 44,9% to mieszkańcy wsi.
W sierpniu 2008 r. pracodawcy zgłosili do urzędów pracy 98,8 tys. ofert pracy (przed
miesiącem 107,9 tys., przed rokiem 110,4 tys.). W końcu omawianego miesiąca urzędy pracy
dysponowały ofertami pracy dla 77,4 tys. osób (w tym 28,8 tys. to oferty niewykorzystane
dłużej niż 1 miesiąc); osobom niepełnosprawnym urzędy oferowały 1,7 tys. wolnych miejsc
pracy.
Z danych na koniec sierpnia 2008 r. wynika, że 177 zakładów pracy zadeklarowało
zwolnienie w najbliższym czasie 14,6 tys. pracowników, w tym z sektora publicznego 1,1 tys.
osób (przed rokiem odpowiednio 131 zakładów, 7,7 tys. pracowników, w tym z sektora
publicznego 1,1 tys. osób).

źródło : GUS.PL

Comments are closed.