ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE BANKU POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI S.A.

ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE BANKU POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI S.A.

W dniu 26 czerwca 2008 r. w Warszawie odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Banku BPS S.A.

Podczas posiedzenia, akcjonariusze Banku BPS S.A. zatwierdzili jednogłośnie sprawozdanie finansowe za ubiegły rok obrotowy, zatwierdzili sprawozdanie zarządu z działalności spółki oraz sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2007 rok. Udzielili także absolutorium wszystkim członkom Zarządu i Rady Nadzorczej Banku BPS S.A.

W czasie Walnego Zgromadzenia odbyły się również wybory uzupełniające do Rady Nadzorczej Banku BPS S.A. W wyniku głosowania do Rady Nadzorczej Banku BPS S.A. zostali powołani nowi członkowie:

- Józef Cieszyński Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Rzeszowie,
- Roman Hrynkiewicz Prezes Zarządu Spółdzielczego Banku Powiatowego w Piaskach,
- Krzysztof Kajko Prezes Zarządu Banku Spółdzielczego w Kolnie.

Rok 2007 był najlepszym rokiem w historii Banku BPS S.A. pod względem wyników finansowych. Bank BPS S.A. wygenerował zysk brutto w wysokości 55,1 mln zł, zysk netto wyniósł 43,8 mln zł.

Wynik finansowy Banku po pierwszych pięciu miesiącach bieżącego roku osiągnął poziom wyższy niż odnotowano w całym 2006 roku łącznie z dochodami z pomocy BFG.

Zysk brutto z własnej działalności, tj. bez uwzględnienia wyniku z tytułu pożyczek otrzymanych z BFG, wygenerowany w 2007 r. wyniósł 51,0 mln zł i był trzykrotnie wyższy od uzyskanego w roku poprzednim. Wynik uzyskany po pięciu miesiącach 2008 r. ukształtował się na poziomie 32,5 mln zł, tj. o 70 % wyższym niż w tym samym okresie ubiegłego roku. Wynik finansowy brutto z własnej działalności uzyskany w ciągu pięciu miesięcy bieżącego roku był wyższy o ponad 2,0 mln zł od wygenerowanego łącznie w całym 2006 i 2005 roku.

Osiągnięty po pięciu miesiącach br. poziom wskaźników ekonomiczno – finansowych oraz dynamika z jaką następuje ich poprawa świadczą o dużym potencjale Banku do dalszego podnoszenia rentowności działania oraz rozwoju skali działalności handlowej.

Comments are closed.