KBC Rynków Wschodzących FIZ + lokata 10%

KBC Rynków Wschodzących FIZ + lokata 10%

Od 1 września do 31 października 2008 r. w placówkach Kredyt Banku można nabywać certyfikaty inwestycyjne KBC Rynków Wschodzących FIZ. Ponadto Inwestorzy mają możliwość skorzystania z bardzo atrakcyjnie oprocentowanej lokaty.

Do koszyka funduszu KBC Rynków Wschodzących FIZ wybrano 5 indeksów rynków wschodzących: Singapuru, Korei Płd., Chin, RPA oraz Brazylii.

Długoterminowe perspektywy rozwoju dla rynków wschodzących są bardzo dobre - mówi Jarosław Antonik, Dyrektor Biura Analiz i Doradztwa Inwestycyjnego KBC TFI - wynikają z dużego potencjału demograficznego, znacznych zasobów surowcowych oraz orientacji na eksport. Prognozy makroekonomiczne na najbliższe lata wskazują, że znaczenie tych gospodarek w najbliższych latach będzie się zwiększać, a ich tempo wzrostu będzie znacznie przekraczać tempo wzrostu gospodarczego w krajach rozwiniętych. W dłuższym terminie powinno to znaleźć swoje odzwierciedlanie w zachowaniu indeksów giełdowych i pozytywnie wpłynąć na wyniki funduszu.

Od 1 do 28 września 2008 opłata za wydanie certyfikatów inwestycyjnych wynosi 2,3%.
Partycypacja we wzroście koszyka indeksów wynosi 70%.
Minimalna wartość inwestycji to 1 000 zł (10 certyfikatów po 100 zł).

KBC Rynków Wschodzących FIZ to fundusz z ochroną kapitału. Jeśli w Dniu Zapadalności funduszu wartość koszyka indeksów będzie niższa od jego wartości początkowej, Inwestorzy otrzymają zwrot zainwestowanego w fundusz kapitału, bez opłaty za wydanie certyfikatów. Dokument Gwarancji wystawionej w dniu 19 listopada 2007 przez Bank KBC stanowi dodatkowe zabezpieczenie Inwestora.

Fundusz został utworzony na ponad 5 lat. Dniem Zapadalności funduszu jest 10 grudnia 2013 r. W tym dniu wszystkie certyfikaty zostaną wykupione przez fundusz.

Inwestorzy mają możliwość wcześniejszego wyjścia z inwestycji każdego 10 dnia miesiąca, począwszy od 10 maja 2009 r. W przypadku wyjścia z funduszu przed Dniem Zapadalności Inwestorzy sprzedają certyfikaty wg ich bieżącej wyceny. Opłata za wcześniejsze umorzenie certyfikatów funduszu to 1,15%.

Comments are closed.