Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku BGŻ

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Banku BGŻ

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Banku BGŻ zmieniło uchwałę z dnia 23 sierpnia 2007 roku w sprawie ubiegania się o dopuszczenie akcji Banku BGŻ do obrotu na rynku regulowanym i ich dematerializację. Zgodnie z decyzją NWZ pierwsza oferta publiczna akcji Banku BGŻ powinna mieć miejsce na Giełdzie Papierów Wartościowych w terminie nie późniejszym niż do końca I kwartału 2009 r.

NWZ dokonało także zmian w statucie banku. Dotyczą one struktury organizacyjnej banku oraz porządkują tryb funkcjonowania jego organów.

Aleksandra Myczkowska
Rzecznik Prasowy Banku BGŻ

Comments are closed.