Miesięczna informacja o bezrobociu w Polsce we wrześniu 2008 roku

Miesięczna informacja o bezrobociu w Polsce
we wrześniu 2008 roku
Wrzesień 2008 r. był kolejnym miesiącem, w którym odnotowano spadek liczby
bezrobotnych i stopy bezrobocia zarówno w stosunku do poprzedniego miesiąca, jak i do
analogicznego okresu 2007 r. Większa niż przed miesiącem była liczba bezrobotnych nowo
zarejestrowanych oraz wyrejestrowanych z ewidencji urzędów pracy. Więcej osób niż przed miesiącem (ale […]

Koniunktura w przemyśle, budownictwie, handlu i usługach w październiku 2008 r

Koniunktura w przemyśle, budownictwie, handlu i usługach w październiku 2008 r
Ogólny klimat koniunktury w przetwórstwie przemysłowym jest w październiku
oceniany mniej optymistycznie niż we wrześniu i w analogicznym miesiącu ostatnich
czterech lat. Na nastroje przedsiębiorców wpływa zmniejszanie się bieżącego portfela
zamówień i produkcji przy znacznie mniej optymistycznych przewidywaniach w tym
zakresie. Bieżąca sytuacja finansowa oceniana jest bardziej pesymistycznie niż […]

Budownictwo - Koniunktura w przemyśle, budownictwie, handlu i usługach w październiku 2008 r

Budownictwo - Koniunktura w przemyśle, budownictwie, handlu i usługach w październiku 2008 r
W październiku ogólny klimat koniunktury w budownictwie kształtuje się na
poziomie plus 20 (we wrześniu plus 24). Poprawę koniunktury sygnalizuje 29%
przedsiębiorstw, a jej pogorszenie 9% (we wrześniu odpowiednio 30% i 6%). Pozostałe przedsiębiorstwa uznają, że ich sytuacja nie ulega zmianie.
Przedsiębiorstwa odnotowują wolniejszy od zgłaszanego […]

Handel detaliczny Koniunktura w przemyśle, budownictwie, handlu i usługach w październiku 2008 r

Handel detaliczny Koniunktura w przemyśle, budownictwie, handlu i usługach w październiku 2008 r
W październiku wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury w handlu detalicznym kształtuje się na poziomie plus 6 (plus 8 we wrześniu). Poprawę koniunktury sygnalizuje 22% badanych przedsiębiorstw (przed miesiącem 23%), jej pogorszenie 16% (w ubiegłym miesiącu 15%). Pozostałe przedsiębiorstwa uznają, że ich sytuacja nie […]

Usługi - Koniunktura w przemyśle, budownictwie, handlu i usługach w październiku 2008 r

Usługi - Koniunktura w przemyśle, budownictwie, handlu i usługach w październiku 2008 r
W październiku oceny ogólnego klimatu koniunktury jednostek z sekcji pośrednictwo finansowe są korzystne, choć znacznie mniej optymistyczne od
sygnalizowanych przed miesiącem (plus 40 wobec plus 53 we wrześniu). Poprawę
koniunktury odnotowuje 46% badanych firm, a jej pogorszenie – 6% (we wrześniu
odpowiednio 54% i 1%). Pozostałe […]

Koniunktura konsumencka III kwartał 2008 r.

Koniunktura konsumencka III kwartał 2008 r.
W III kwartale 2008 r. nastąpiło dalsze pogarszanie się nastrojów konsumenckich polskiego
społeczeństwa, pomimo obserwowanej we wrześniu nieznacznej poprawy. Świadczy o tym bieżący
wskaźnik ufności konsumenckiej (BWUK), syntetycznie opisujący obecne tendencje konsumpcji
indywidualnej, który w porównaniu z IV kw. 2007 r. zmniejszył się o 3,1 pp., w tym o 1,6 pp. w ciągu
ostatniego […]