KBC wzmacnia swoją - i tak dobrą - pozycję finansową

KBC wzmacnia swoją - i tak dobrą - pozycję finansową

KBC i władze Belgii osiągnęły porozumienie w sprawie dalszego wzmocnienia pozycji finansowej KBC. Doprowadzi to do stworzenia kolejnego buforu kapitałowego dla KBC i pozwoli Grupie podołać przyszłym wyzwaniom.
.

Informacje w skrócie

Pozycja kapitałowa KBC jest od kilku tygodni niezmiennie dobra.

KBC ma wyemitować dla belgijskiego Skarbu Państwa papiery wartościowe o wartości 3,5 mld euro. Podobne inicjatywy są podejmowane na całym świecie.

Papiery wartościowe zostały zakwalifikowane jako kapitał podstawowy przez jedyny belgijski organ nadzoru sektora finansowego, CBFA, bez rozwodnienia aktualnego akcjonariatu.

Wskaźnik kapitału podstawowego kategorii pierwszej (tzw. wskaźnik core-Tier-1) dla bankowości przekroczył 8% (poprzednio wynosił prawie 7%).

Nie ma to żadnego wpływu na strategię biznesową KBC i codzienną działalność wobec klientów i pracowników.

Uzasadnienie
André Bergen, prezes zarządu Grupy KBC: - “Nasza płynność jest dobra i pozostaje na poziomie powyżej średniej w sektorze i wymaganej przez przepisy. Nie zmieniło się to w ostatnich miesiącach i w ciągu ostatnich kilku dni. Jednak, atmosfera na rynkach kapitałowych zmieniła się dramatycznie i wywołała w ostatnich tygodniach nieodzowną potrzebę podwyższenia wymogów kapitałowych dla instytucji finansowych. W tym kontekście rozsądnym jest proaktywne powiększenie naszej nadpłynności kapitałowej w celu wzmocnienia pozycji konkurencyjnej z korzyścią dla naszych klientów, akcjonariuszy i pracowników.”

Transakcję tę poprzedziło wiele inicjatyw, podejmowanych na całym świecie w celu udostępnienia kapitału instytucjom bankowym, których sytuacja jest w dobra, aby zwiększyć zaufanie do systemu finansowego oraz zapewnić dostęp do finansowania osobom prywatnym i osobom prawnym spoza sektora finansowego.

- Struktura transakcji jest tak pomyślana, aby uniknąć rozwodnienia dotychczasowego akcjonariatu, a jednocześnie zwiększyć pewność klientów, kontrahentów i wierzycieli. Podkreśla ona nasze zaangażowanie w realizację strategii oraz nasze zdyscyplinowane podejście do zarządzania ryzykiem i kapitałem – dodaje Andre Bergen.

Informacje finansowe
KBC wyemituje dla belgijskiego Skarbu Państwa niezbywalne papiery wartościowe bez prawa głosu o wartości 3,5 mld euro, stanowiące część kapitału podstawowego. Przychody z tej transakcji zostaną wykorzystane do podwyższenia wskaźnika kapitału podstawowego kategorii pierwszej (tzw. wskaźnik core-Tier-1) w sektorze bankowym o 2,25 mld euro oraz marginesu wypłacalności sektora ubezpieczeniowego o 1,25 mld euro.

Po realizacji transakcji wskaźnik kapitału Tier-1 w sektorze bankowym wzrośnie do 10,7% (z czego 8,2% to fundusze podstawowe), a margines wypłacalności sektora ubezpieczeń do 280%. Wartości te ponad dwuipółkrotnie przekraczają minimalne wymogi organów nadzoru. Wskaźnik dźwigni spółki holdingowej niemal się nie zmieni i pozostanie na poziomie 106%, dzięki czemu możliwość wykorzystywania dodatkowej dźwigni przez spółkę holdingową nie zmniejszy się.

Rozliczenie transakcji ma nastąpić do końca 2008 r. Dłużne papiery wartościowe zostaną wyemitowane po cenie 29,50 euro za sztukę (jest to średnia cena zamknięcia z ostatnich trzech dni transakcyjnych). Roczny kupon gotówkowy każdego papieru będzie stanowić wyższą z następujących kwot: 2,51 euro (co oznacza stopę procentową w wysokości 8,5%) lub kwota równa 105% dywidendy wypłaconej z akcji zwykłych za 2008 rok, 110% za 2009 rok i 115% począwszy od roku 2010. W przypadku braku wypłaty dywidendy z akcji zwykłych kupon nie zostanie wypłacony.

Z uwagi na wyjątkowe okoliczności KBC postanowił nie wypłacać dywidendy za 2008 r. W związku z tym z nowo wyemitowanych papierów wartościowych nie zostanie wypłacony kupon za 2008 r.

Papiery te mają status „pari passu” z akcjami zwykłymi, co oznacza, że Skarb Państwa będzie mieć takie sama prawa jak zwykli akcjonariusze. KBC przysługuje prawo do odkupu całości lub części tych papierów w dowolnym czasie za 150% ceny emisji (rozliczenie gotówkowe). Jednak w tym przypadku Skarb Państwa może zażądać rozliczenia transakcji odkupu w drodze wymiany jednego papieru wartościowego na jedną akcję zwykłą. Ponadto KBC może wymienić całość lub część papierów wartościowych na akcje zwykłe w stosunku 1:1 w trzy lata po ich emisji lub później. Jeżeli KBC podejmie taką decyzję, Skarb Państwa może zdecydować się na umorzenie papierów wartościowych w gotówce za 100% ich ceny emisji. Wszystkie te transakcje wymagają zgody CBFA, organu nadzoru sektora finansowego.

Ład korporacyjny
Zgodnie z warunkami umowy Skarbowi Państwa przysługuje prawo do wyznaczenia dwóch członków zarządu grupy KBC, którzy zostaną powołani na najbliższym Dorocznym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy.
Przedstawiciel Skarbu Państwa będzie zasiadał w Komitecie Audytu, Komitecie Wynagrodzeń oraz Komitecie Nominacji zarządu. Będą oni mieć prawo do zatwierdzania niektórych decyzji, w tym decyzji dotyczących emisji lub odkupu akcji (z wyjątkiem transakcji opisanej w tym materiale), przejęć o wartości równej lub przekraczającej jedną czwartą kapitału akcyjnego i rezerwowego KBC oraz zasad wynagradzania członków Komitetu Wykonawczego.

Komitet Wykonawczy Grupy KBC podjął już decyzję o rezygnacji ze wszystkich premii w formie gotówki, opcji i akcji za wyniki osiągnięte w roku 2008.

Prezentacja

KBC umacnia swoją solidną pozycje finansową

Więcej informacji o komunikacie
KBC ogłosi informację o zyskach za trzeci kwartał 2008 r. 6 listopada. Z uwagi na aktualną, wyjątkową sytuację KBC zawiesi okres ciszy informacyjnej (to znaczy okres, w którym KBC nie kontaktuje się z mediami i inwestorami przed ogłoszeniem informacji o zyskach) do 1 listopada. Szczegółowych informacji udzielają:

inwestorom: Luc Cool, Dyrektor ds. Kontaktów z Inwestorami, Grupa KBC, Tel. (+32) 2 429 40 51, investor.relations@kbc.com

mediom: Viviane Huybrecht, Dyrektor Komunikacji Grupy i Biura Prasowego, Rzecznik Grupy KBC, Tel. (+32) 2 429 85 45, pressofficekbc@kbc.be

Comments are closed.