Dobre III kwartały Grupy WARTA

Dobre III kwartały Grupy WARTA

Spółki Grupy WARTA wypracowały dobre wyniki finansowe. Zysk netto majątkowej WARTY wyniósł 82,4 mln zł, zaś życiowej WARTY 19,1 mln zł. W obu spółkach znacząco wzrósł przypis składki brutto. TUnŻ WARTA, osiągając prawie pięciokrotnie wyższy przypis (1,72 mld zł) niż przed rokiem, po raz pierwszy w historii zanotowało poziom składki wyższy od WARTY majątkowej. TUiR WARTA, przy wzroście 10,2%, wypracowało składkę brutto w wysokości 1,5 mld zł.

TUiR WARTA

Wysoki wynik finansowy TUiR WARTA zawdzięcza poprawie wyniku technicznego (wzrósł o 83,8 mln zł w porównaniu do wyniku technicznego po III kwartałach 2007 roku). Na poziom wyniku technicznego w III kwartałach tego roku (92,7 mln zł) wpływ miała poprawa przebiegów szkodowych w ubezpieczeniach gospodarczych i morskich oraz dobra sprzedaż produktów dla klientów indywidualnych.

W wyniku działań aktywizujących sprzedaż WARTA od kilku miesięcy notuje znaczący wzrost przypisu składki we wszystkich kanałach dystrybucji. Znacznie wzrosła sprzedaż ubezpieczeń mieszkaniowych (WARTA DOM KOMFORT o 19,7%, WARTA DOM o 16,3%), programów flotowych o 35,6%, ubezpieczeń Ekstrabiznes dla MSP o 16,1%, a także produktów bancassurance. W efekcie, zebrana składka przypisana brutto była wyższa o ponad 139 mln zł (tj. o 10,2%) niż przed rokiem i wyniosła 1,5 mld zł. Wyższa (o 62,9 mln zł) była również składka zarobiona na udziale własnym, która wyniosła 1,24 mld zł.

Wynik na działalności lokacyjnej po III kwartałach 2008 roku ukształtował się na poziomie 36,9 mln zł (łącznie z zarachowanym wynikiem na działalności lokacyjnej). Dodatnią stopę zwrotu na działalności lokacyjnej Grupa WARTA zawdzięcza konserwatywnej polityce w doborze struktury portfela inwestycyjnego.

Spółka utrzymuje na wysokim poziomie wskaźniki bezpieczeństwa finansowego - na koniec września 2008 roku wskaźnik pokrycia marginesu wypłacalności środkami własnymi wynosił 168,7%, a wskaźnik pokrycia rezerw techniczno-ubezpieczeniowych aktywami 111,6%.

TUnŻ WARTA

Po III kwartałach 2008 roku TUnŻ WARTA wypracowało 19,1 mln zł zysku netto, czyli o 2,4 mln zł (o 14,1%) więcej niż przed rokiem. Spółka poprawiła też, w porównaniu do ubiegłego roku o 17%, wynik techniczny, który wyniósł na koniec września 23,7 mln zł.

Rekordowy przypis składki brutto życiowej WARTY, który wyniósł 1,72 mld zł i był prawie pięciokrotnie wyższy niż w analogicznym okresie poprzedniego roku, to wynik wysokiej sprzedaży produktów bancassurance we współpracy z Kredyt Bankiem oraz Żaglem, w szczególności Lokaty Ubezpieczeniowej WARTA GWARANCJA oraz produktu inwestycyjnego Euro Asy w II i III kwartale 2008 roku.

W III kwartale do sieci bankowej został wprowadzony nowy produkt - Program Inwestycyjny PEWNA DZIESIĄTKA. W konsekwencji, ponad dwukrotnie (o 101,2%), wzrosły przychody z lokat życiowej WARTY, które wyniosły po 9 miesiącach 40,2 mln zł. Wartość bilansowa lokat (bez aktywów netto ubezpieczeń na życie, gdy ryzyko lokaty ponosi ubezpieczający), według stanu na koniec września 2008 roku, wyniosła 1,78 mld zł (o 1,5 mld zł więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku).

Spółka życiowa utrzymuje na poziomie wyższym od wymogów ustawowych wskaźniki bezpieczeństwa finansowego. Na koniec III kwartału wskaźnik pokrycia marginesu wypłacalności środkami własnymi wynosił 102,9%, a wskaźnik pokrycia rezerw techniczno-ubezpieczeniowych aktywami 109,7%. Spadek poziomu wskaźników w stosunku do ubiegłego roku jest efektem intensywnego rozwoju firmy, a także nieujęcia jeszcze w sprawozdaniu finansowym spółki na dzień 30 września podwyższenia kapitałów własnych o 50 mln zł. Dokapitalizowanie ze środków TUiR WARTA znajdzie swoje odzwierciedlenie w sprawozdaniach finansowych TUnŻ WARTA na koniec 2008 r.

Comments are closed.