Ceny produktów rolnych w listopadzie 2008 dane GUS

Na rynku rolnym w listopadzie, w porównaniu z październikiem br., odnotowano zarówno w skupie jak i w obrocie targowiskowym spadek cen zbóż (odpowiednio średnio o ok. 2% i ok. 7%). W skupie ceny pszenicy i żyta obniżyły się odpowiednio o 1,5% i ponad 3%. Niższe niż przed miesiącem były także ceny żywca wieprzowego (o 1%), drobiu rzeźnego (o ok. 7%) i mleka (o ok. 1%). Na targowiskach spadek cen pszenicy wyniósł ponad 6%, a żyta blisko 0%. Wyższe niż przed miesiącem były natomiast ceny skupu żywca wołowego (o ok. 1%) i ziemniaków (o ok. 2%) oraz ceny targowiskowe żywca rzeźnego (wołowego o 2,5%, wieprzowego o ok. 2%). W skali roku cena zbóż w skupie spadła o ponad 40%, natomiast nastąpił wzrost cen żywca rzeźnego o ponad 25%. W odniesieniu do listopada ub. roku cena pszenicy w skupie była niższa o ponad 42%, na targowiskach o ponad 23%; żyta odpowiednio o ponad 46% i prawie 25%. Niższe niż przed rokiem były także ceny skupu ziemniaków (o ponad 3%), drobiu rzeźnego (o 10%) oraz mleka (o ponad 30%). Znacznie wzrosła
natomiast cena żywca wieprzowego (w skupie o blisko 31%, w obrocie targowiskowym o ponad 20%) i wołowego (w skupie o prawie 7%, w obrocie targowiskowym o ponad 4%).
Ceny pszenicy w skupie obniżyły się o 1,5% w porównaniu z poprzednim miesiącem (średnio do 46,00 zł/dt) i były też niższe o 42,4% w odniesieniu do analogicznego okresu ub. roku. Na targowiskach za 1 dt pszenicy płacono 64,11 zł, tj. o 6,1% mniej niż przed miesiącem i o 23,6% mniej niż przed rokiem. Za żyto w skupie płacono średnio 36,20 zł/dt, tj. o 3,1% mniej w porównaniu z poprzednim miesiącem i o 46,1% mniej niż w tym samym okresie ub. roku. W obrocie targowiskowym ceny żyta w stosunku do poprzedniego miesiąca obniżyły się o 9,7% (średnio do 53,93 zł/dt) i o 24,9% w odniesieniu do takiego samego
okresu ub. roku. W listopadzie 2008 r. za ziemniaki w skupie płacono 21,56 zł/dt, tj. o 1,9% więcej niż przed miesiącem, ale o 3,1% mniej niż przed rokiem. W obrocie targowiskowym ceny ziemniaków jadalnych wynosiły 71,20 zł/dt i były tylko o 0,2% niższe niż w październiku br., natomiast o 28,7% wyższe niż w analogicznym okresie
poprzedniego roku. Ceny żywca wieprzowego w skupie wynosiły średnio 4,28 zł/kg i były niższe o 1% w porównaniu z poprzednim miesiącem, ale wyższe o 30,8% w porównaniu z listopadem ub. roku. Natomiast na targowiskach za 1 kg żywca wieprzowego płacono 4,31 zł tj. o 1,7% więcej niż przed miesiącem i o 20,4% więcej niż przed rokiem. W porównaniu do października, w listopadzie br. poprawiła się relacja cen skupu żywca wieprzowego
do targowiskowych cen żyta (odpowiednio z 7,2 do 7,9) oraz do targowiskowych cen jęczmienia (odpowiednio z 6,8 do 7,2). Za prosię w obrocie targowiskowym płacono średnio 140,48 zł/szt., tj. o 9% więcej niż przed miesiącem i aż o 87,6% więcej niż przed rokiem.
W listopadzie br., ceny skupu żywca wołowego (średnio 4,09 zł/kg) nieznacznie wzrosły w stosunku do poprzedniego miesiąca - o 0,7%, ale na przestrzeni roku wzrosły o 6,9%. Ceny bydła rzeźnego w obrocie targowiskowym wynosiły średnio 4,45 zł/kg i były o 2,5% wyższe niż przed miesiącem, a także o 4,2% wyższe niż w listopadzie ub. roku. Ceny skupu drobiu rzeźnego obniżyły się do poziomu 3,30 zł/kg, tj. o 6,7% w porównaniu z poprzednim miesiącem i o 10% w stosunku do analogicznego okresu 2007 r. Za 1 hl mleka płacono w skupie średnio 90,20 zł, tj. o 0,7% mniej niż przed miesiącem oraz o 30,5% mniej niż przed rokiem.

Comments are closed.