Potencjał “nowej energii” i bezpieczeństwo obligacji

Potencjał “nowej energii” i bezpieczeństwo obligacji

Bank DnB NORD - we współpracy z londyńskim bankiem inwestycyjnym Barclays Bank PLC - przygotował drugą emisję obligacji NORDeko. To propozycja dla osób zainteresowanych 100% gwarancją zainwestowanego kapitału, liczących na dodatkowy potencjalny zysk, wynikający ze wzrostu cen akcji spółek działających na rynku energii odnawialnej.

Bezpieczeństwo i „nowa energia”
NORDeko to trzyletnia obligacja strukturyzowana, gwarantująca w terminie zapadalności (3 lata) 100% ochronę zainwestowanego kapitału. Potencjał zysku wynika z inwestycji na rynku tzw. nowej energii. Obligacja NORDeko powiązana jest bowiem z Indeksem Wilderhill New Energy Global Innovation Index EUR, grupującym 91 spółek działających w segmencie energii odnawialnej (biopaliwa, energia wiatrowa, słoneczna, wodna, geotermiczna, itp.), notowanych na 24 giełdach w 20 państwach.

Obligacja NORDeko wyposażona została ponadto w mechanizm elastycznego reagowania na zmianę ryzyka. Jeśli ryzyko związane z tymi akcjami rośnie - to mechanizm wbudowany w obligacje powoduje zmniejszenie zaangażowania na rynku akcji. Jeśli ryzyko maleje - to mechanizm powoduje zwiększenie udziału we wzroście cen akcji spółek nowej energii. W ten sposób inwestycja w obligacje NORDeko zapewnia większe udziały w zyskach jeśli sytuacja rynkowa jest pozytywna oraz ochronę zysków jeśli sytuacja rynkowa pogarsza się.

Minimalna kwota potrzebna do inwestycji w obligacje NORDeko to 2 tys zł. Obligacje można nabyć w każdym oddziale Banku DnB NORD. Zapisy potrwają do 24 listopada br. Oferującym jest Biuro Maklerskie Banku DnB NORD.

Aby zapewnić płynność inwestycji – emitent (Barclays Capital) zamierza wprowadzić obligacje NORDeko do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Oznacza to, że jeśli inwestor będzie chciał zakończyć swoją inwestycję przed upływem 3 lat, będzie mógł to zrobić poprzez złożenie zlecenia sprzedaży za pośrednictwem biura maklerskiego.

Dodatkowo – dwie lokaty
Po złożeniu zapisu na Obligacje każdy inwestor może założyć specjalną lokatę pomostową której oprocentowanie jest stałe i wynosi 7% w skali roku. Lokata będzie trwać do czasu realizacji zapisu na obligacje. Środki z lokaty, razem z należnymi odsetkami, zostaną po prostu automatycznie przeznaczone na opłacenie złożonego przez inwestora zapisu na Obligacje. Minimalna kwota lokaty to 2 tys. zł.

Dodatkowo – każda osoba zapisująca się na NORDeko ma możliwość założenia drugiej lokaty, również trzymiesięcznej o stałym oprocentowaniu aż 10% w skali roku. W odróżnieniu od lokaty pomostowej – środki z tej lokaty nie muszą być przeznaczone na inwestycję w Obligacje. Dodatkową korzyścią jest fakt, że klient może wpłacić na lokatę promocyjną aż dwukrotność kwoty wpłaconej na obligacje.

Comments are closed.