Spółki Grupy WARTA zebrały w 2008 r. prawie 5 mld składek

Spółki Grupy WARTA zebrały w 2008 r. prawie 5 mld składek

TUiR WARTA

Osiągnięty w 2008 r. zysk netto w wysokości 50,2 mln zł (niższy o 100,3 mln zł w porównaniu z 2007 r.) został zdeterminowany trudną sytuacją na rynkach inwestycyjnych - wynik z działalności inwestycyjnej wyniósł na koniec 2008 r. 45,6 mln zł (w porównaniu z 162 mln zł na koniec 2007).

Spółka poprawiła o 42,3%, w porównaniu do roku poprzedniego, wynik techniczny, który na koniec 2008 r. zamknął się kwotą 48,3 mln zł. Na wynik ten wpłynęła poprawa przebiegów szkodowych w ubezpieczeniach gospodarczych i morskich oraz dobra sprzedaż produktów skierowanych do klientów indywidualnych.

Wypracowana przez spółkę w 2008 r. składka przypisana brutto na poziomie 2 mld zł była wyższa o ponad 170 mln zł (o 9,2%) niż przed rokiem. Składka zarobiona na udziale własnym wyniosła 1,65 mld zł, czyli o 68,9 mln zł więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.

Wysoki wzrost sprzedaży zanotowano w szczególności w ubezpieczeniach mieszkaniowych, programach flotowych, ubezpieczeniach Ekstrabiznes dla MSP, a także w produktach bancassurance. W wyniku realizowanych działań aktywizujących sprzedaż Warta odnotowuje znaczący wzrost we wszystkich kanałach dystrybucji.

Wskaźniki bezpieczeństwa finansowego na koniec 2008 r. wyniosły: wskaźnik pokrycia marginesu wypłacalności środkami własnymi - 155,9% (wynik ten nie uwzględnienia niezarejestrowanego jeszcze przez KNF na dzień 31.12.2008 r. dokapitalizowania Warty przez KBC w wysokości 282 mln zł), a wskaźnik pokrycia rezerw techniczno-ubezpieczeniowych aktywami - 118,5% .

* Tabela wyników TUiR WARTA S.A. w 2008 roku

TUnŻ WARTA

Po IV kwartałach 2008 r. TUnŻ WARTA wypracowało 22,8 mln zł zysku netto, co oznacza wzrost o 1,1 mln zł (o 5%) w porównaniu do 2007 r. Spółka poprawiła też w porównaniu do ubiegłego roku o 15,3% wynik techniczny, który wyniósł na koniec grudnia 2008 r. 29,3 mln zł.

W 2008 r. życiowa WARTA wypracowała rekordowy, ponad trzykrotnie wyższy (o 2,2 mld zł) niż w analogicznym okresie poprzedniego roku, przypis składki brutto. Wzrost przypisu już po trzecim kwartale 2008 r. pozwolił spółce osiągnąć 5,8% udziału w rynku (w porównaniu z 2,8% po trzecim kwartale 2007 r.). Przypis w wysokości prawie 3 mld zł to zasługa wysokiej sprzedaży produktów bancassurance we współpracy z Kredyt Bankiem oraz Żaglem. W szczególności przyczyniła się do tego sprzedaż Lokaty Ubezpieczeniowej WARTA GWARANCJA. W IV kwartale 2008 r. w sieci bankowej oferowane były ponadto dwa nowe produkty o charakterze inwestycyjnym - Program Inwestycyjny Pewna Dziesiątka i Platinium Plus. W całym 2008 r. WARTA wprowadziła do sprzedaży w Kredyt Banku i w sieci agencyjnej sześć nowych produktów - cztery ubezpieczenia połączone z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym oraz 2 produkty strukturyzowane, tj. ubezpieczenia na życie i dożycie, w których wypłacana na koniec inwestycji premia nie jest pomniejszana o 19% podatek od zysków kapitałowych.

W konsekwencji ponad dwukrotnie (o 116%), wzrósł poziom lokat TUnŻ WARTA, które po czterech kwartałach 2008 r. wyniosły 2,7 mld zł. Wartość bilansowa “lokat bez aktywów netto ubezpieczeń na życie, gdy ryzyko lokaty ponosi ubezpieczający” według stanu na koniec grudnia 2008 r. wynosiła 2,2 mld zł (o 1,4 mld zł więcej niż w analogicznym okresie roku poprzedniego).

Spółka życiowa utrzymuje na poziomie wyższym od wymogów ustawowych wskaźniki bezpieczeństwa finansowego - na koniec 2008 r. wskaźnik pokrycia marginesu wypłacalności środkami własnymi wynosił 132,6%, podczas gdy wskaźnik pokrycia rezerw techniczno-ubezpieczeniowych aktywami 109%. Spadek poziomu wskaźników w stosunku do ubiegłego roku jest efektem intensywnego rozwoju firmy (między innymi dynamicznego wzrostu sprzedaży Lokaty Ubezpieczeniowej WARTA GWARANCJA).

Comments are closed.