Produkt krajowy brutto w IV kwartale 2008 r.

Produkt krajowy brutto w IV kwartale 2008 r.
Główny Urząd Statystyczny prezentuje wstępny szacunek produktu krajowego brutto (PKB) za IV kwartał 2008 r. Do szacunku wykorzystano pierwsze wstępne informacje dla całego 2008 r., głównie w zakresie danych z systemu podatkowego Ministerstwa Finansów, systemu Intrastat i SAD oraz systemu rejestrującego obroty usługowe w handlu zagranicznym. Ponadto wykorzystano
dostępne już informacje z systemu bankowego NBP o stanach kredytów i depozytów krajowych i zagranicznych, pozwalające oszacować wartości usług pośrednictwa finansowego mierzonych pośrednio (tzw. FISIM), w wyrażeniu nominalnym i realnym.
Zgodnie z harmonogramem, do dnia 31 marca 2009 r., opracowane zostaną dane dotyczące deficytu i długu sektora instytucji rządowych i samorządowych za 2008 rok (tzw. marcowa notyfikacja fiskalna). Podobnie jak w latach poprzednich, dokonany zostanie ponowny szacunek produktu krajowego brutto za 2008 rok (z wykorzystaniem dostępnych w tym czasie pełniejszych
informacji o wynikach gospodarczych przedsiębiorstw oraz o wykonaniu budżetu państwa i budżetów jednostek samorządu terytorialnego za 2008 r.). Szacunki te opublikowane zostaną równocześnie przez GUS i KE/Eurostat w drugiej połowie kwietnia.
W pierwszej części notatki przedstawiono dane opisujące zmiany realne PKB i jego elementów wyrównane sezonowo, wyrażone w cenach stałych przy roku odniesienia 2000, przy podstawie kwartał poprzedni = 100. W drugiej części zaprezentowano zmiany realne PKB i jego elementów niewyrównane sezonowo w cenach stałych średniorocznych roku poprzedniego w odniesieniu do analogicznego kwartału roku poprzedniego. W porównaniu z poprzednim kwartałem, w IV kwartale 2008 r. PKB wyrównany sezonowo1 zmienił się realnie o +0,3 %. Wartość dodana brutto w gospodarce narodowej w IV kwartale 2008 r. zmieniła się realnie o +0,5 %. W przemyśle wartość dodana brutto w IV kwartale 2008 r. zmieniła się realnie o -1,0 %. Wartość dodana brutto w budownictwie w IV kwartale 2008 r. zmieniła się realnie o -0,1 %. W sektorze usług rynkowych wartość dodana brutto w IV kwartale 2008 r. zmieniła się realnie o +1,1 %. Popyt krajowy w IV kwartale 2008 r. zmienił się realnie o +0,5 %. W IV kwartale 2008 r. spożycie ogółem zmieniło się realnie o +1,0 %, natomiast spożycie indywidualne o +1,2 %. W IV kwartale 2008 r. nakłady brutto na środki trwałe zmieniły się realnie o +0,8 %. W tablicach 1 i 2 przedstawiono wskaźniki dynamiki realnej przy podstawach odpowiednio: kwartał poprzedni = 100 oraz analogiczny kwartał roku poprzedniego = 100, w cenach stałych przy
roku odniesienia 2000, dla szeregów czasowych PKB i wybranych zmiennych, dla danych surowych, wyrównanych sezonowo i trendu. Produkt krajowy brutto niewyrównany sezonowo (ceny stałe średnioroczne roku poprzedniego) Według wstępnego szacunku produkt krajowy brutto (PKB) w IV kwartale 2008 r. był wyższy realnie o 2,9 %, w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego. Głównym czynnikiem wzrostu PKB pozostaje popyt krajowy. Tempo wzrostu popytu krajowego było szybsze niż PKB i w IV kwartale wyniosło 3,6 %. Wpływ spożycia indywidualnego na wzrost PKB wyniósł 2,8 pkt. proc. wobec 1,9 pkt. proc. przed rokiem, natomiast wpływ popytu inwestycyjnego - odpowiednio 1,1 pkt. proc. wobec 4,3 pkt. proc. w IV kwartale 2007 roku. Odnotowano negatywny wpływ popytu zagranicznego (eksportu netto) na dynamikę wzrostu gospodarczego (-0,9 pkt. proc. wobec -1,5 pkt. proc. w IV kwartale 2007 roku). Wartość dodana brutto w gospodarce narodowej w IV kwartale 2008 r., w porównaniu z analogicznym okresem 2007 roku, była wyższa o 3,4 %. Wartość dodana brutto w przemyśle spadła o 1,1 % w porównaniu z analogicznym okresem 2007 roku, natomiast w budownictwie wzrosła odpowiednio o 5,3 %. W sektorze usług rynkowych wartość dodana brutto w IV kwartale 2008 r., w porównaniu z analogicznym okresem 2007 roku, była wyższa o 5,0 %, w tym wartość dodana brutto w handlu i naprawach wzrosła o 3,5 %, natomiast w transporcie, gospodarce magazynowej i łączności - o 6,0 %. Popyt krajowy w IV kwartale 2008 r., w porównaniu z analogicznym okresem 2007 roku, był
wyższy o 3,6 % przy wzroście PKB o 2,9 %. Spożycie ogółem w IV kwartale 2008 r., w porównaniu z analogicznym okresem 2007 roku, było wyższe o 4,6 %, w tym spożycie indywidualne - o 5,2 %, a spożycie publiczne wzrosło o 3,0 %. Nakłady brutto na środki trwałe w IV kwartale 2008 r. były wyższe o 3,5 %, w porównaniu z analogicznym okresem 2007 roku. Stopa inwestycji (relacja nakładów brutto na środki trwałe do produktu krajowego brutto w cenach bieżących) wyniosła 30,5 % wobec 30,7 % przed rokiem. Szczegółowe dane liczbowe dla szeregów czasowych PKB i jego zmiennych w cenach bieżących oraz wskaźniki dynamiki realnej (przy podstawie analogiczny okres roku poprzedniego = 100, w cenach stałych średniorocznych roku poprzedniego) zawierają tablice 3 i 4. Tablica 5 zawiera wskaźniki skali wpływu poszczególnych kategorii na wzrost realny PKB.

Comments are closed.