Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w lutym 2009 r.

Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w lutym 2009 r.
Główny Urząd Statystyczny, z uwagi na obserwowane zmiany w modelu i strukturze konsumpcji
gospodarstw domowych w lutym br., podobnie jak w latach ubiegłych, dokonał aktualizacji systemu
wag stosowanego w obliczeniach wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych. System wag
oparty jest na strukturze wydatków gospodarstw domowych na zakup towarów i usług konsumpcyjnych z roku poprzedzającego rok badany. Dane uzyskano z badania budżetów gospodarstw domowych. W świetle tych badań w wydatkach konsumpcyjnych gospodarstw domowych w 2008 r. nastąpiły zmiany w poszczególnych grupach mających istotne znaczenie w strukturze konsumpcji. Znacznie obniżył się udział wydatków na żwność i napoje bezalkoholowe. Wzrósł natomiast udział wydatków na towary i usługi w zakresie restauracji i hoteli, transportu, rekreacji i kultury oraz mieszkania. W związku z tym odnotowano inny wpływ zmian cen w poszczególnych grupach na wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych
ogółem aniżeli obserwowany przy obliczeniach wstępnych danych za styczeń br.Według osta-tecznych danych wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych za styczeń br. w stosunku stycznia ub.roku uległ zmianie (wzrost o 2,8% wobec wstępnie szacowanego 3,1%). Ceny towarów i usług konsumpcyjnych w lutym 2009 r. wzrosły o 0,9%. W poszczególnych grupach towarów i usług konsumpcyjnych odnotowano jednak zróżnicowaną dynamikę cen. Największy wpływ na wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem miał w tym okresie wzrost cen towarów i usług związanych z mieszkaniem (o 1,6%), który
podwyższył ten wskaźnik o 0,40 pkt proc. Spadek cen odzieży i obuwia (o 1,8%) obniżył wskaźnik o 0,09 pkt proc. Ceny żywności wzrosły w lutym br. o 0,6% (wobec wzrostu o 1,2% w styczniu br.). Najbardziej
podrożał cukier (o 3,9%), co było konsekwencją wzrostu cen hurtowych wynikającego z dużego
zapotrzebowania krajowego przy niskiej podaży. Nastąpił sezonowy wzrost cen warzyw (o 3,5%)
i owoców (o 3,4%). Więcej niż w styczniu br. konsumenci płacili za ryby (o 1,1%) i mięso wołowe
(o 1,0%). Niższe niż przed miesiącem były ceny mięsa wieprzowego i masła (po 1,1%). W wyniku
licznych promocji na rynku detalicznym, nadal obniżały się ceny artykułów w grupie „jogurty,
śmietana, napoje i desery mleczne” (o 0,9%). Po znacznym wzroście cen w styczniu br. (o 11,8%), w
lutym zanotowano spadek cen drobiu (o 0,6%). Ceny napojów bezalkoholowych wzrosły
przeciętnie w tej samej skali jak w poprzednim miesiącu (o 0,3%), głównie w wyniku wyższych cen
wód mineralnych lub źródlanych (o 0,9%) oraz herbaty (o 0,4%). Przesunięty w czasie efekt
podwyżki stawek podatku akcyzowego wpłynął na dalszy wzrost cen napojów alkoholowych (o
0,9%) oraz wyrobów tytoniowych (o 0,3%). W lutym br., w związku z wyprzedażą kolekcji sezonowej, ceny obuwia obniżyły się o 2,3%, a odzieży o 1,6%. ceny towarów i usług związanych z mieszkaniem wzrosły w lutym br. o 1,6%. Podrożało użytkowanie mieszkania (o 0,6%). Zanotowano dalszy wzrost opłat za wywóz nieczystości (śmieci) (o 1,6%), co było konsekwencją wprowadzonej od stycznia br. podwyżki opłat za składowanie odpadów. W związku z lokalnie podejmowanymi decyzjami o zmianach stawek opłat, droższe niż w styczniu br. było zaopatrywanie w wodę i usługi kanalizacyjne (po 0,9%). Podniesiono także opłaty za najem mieszkania (o 0,3%). W lutym br. wzrosły ceny nośników energii (o 2,9%). Wprowadzane od stycznia br. nowe taryfy dla energii elektrycznej i usług dystrybucji wpłynęły na wzrost opłat za energię elektryczną (o 7,8%). Nadal drożała energia cieplna (o 0,7%). Więcej niż przed miesiącem płacono za towary i usługi w zakresie wyposażenia mieszkania i prowadzenia gospodarstwa
domowego (o 0,2%). Luty br. to kolejny miesiąc, w którym wzrosły opłaty związane ze zdrowiem (o 0,5%). Wyższe koszty związane ze świadczeniem usług spowodowały, że więcej należało zapłacić za usługi stomatologiczne (o 0,9%) oraz lekarskie (o 0,6%). Nadal drożały artykuły farmaceutyczne (o 0,4%).
Ceny w zakresie transportu były wyższe niż w ub. miesiącu o 3,2%, głównie w wyniku podwyżek cen paliw do prywatnych środków transportu (o 7,1%) związanych z deprecjacją kursu złotego. Więcej niż w ub. miesiącu konsumenci płacili za samochody osobowe (o 0,6%) w związku z kończącą się sprzedażą samochodów z produkcji ubiegłorocznej. Opłaty związane z łącznością utrzymały się przeciętnie na poziomie zbliżonym do zanotowanego przed miesiącem. Ceny towarów i usług związanych z rekreacją i kulturą wzrosły o 0,5%. Sezonowy wzrost popytu na usługi turystyczne, a także zmiana kursu złotego wpłynęły na podwyżki cen w zakresie turystyki zorganizowanej (o 1,3%), w tym za granicą – o 2,0%. Luty br. to pierwszy miesiąc od stycznia 2004 r., w którym wzrosły ceny sprzętu audiowizualnego, fotograficznego i informatycznego (o 0,9%). Nadal drożały usługi w zakresie rekreacji i kultury (o 0,2%).
Opłaty dotyczące edukacji były wyższe niż w poprzednim miesiącu o 0,1%. Luty był kolejnym miesiącem, w którym podwyższono ceny w restauracjach i hotelach (o 0,4%). Spośród innych towarów i usług, w lutym br. wzrosły opłaty z zakresie ubezpieczeń (o 1,4%), w tym za ubezpieczenia związane ze zdrowiem dla osób podróżujących za granicę – o 7,4%. Podrożały usługi świadczone w salonach fryzjerskich, kosmetycznych i zakładach pielęgnacyjnych (o 0,6%). Wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych w skali roku był w lutym br. wyższy niż przed miesiącem (3,3% wobec 2,8%), lecz nadal pozostawał poniżej górnej granicy odchyleń od celu inflacyjnego określonego przez Radę Polityki Pieniężnej (2,5%).

źródło : gus

Comments are closed.