Raport roczny Fortis Banku Polska

Raport roczny Fortis Banku Polska
Grupa Kapitałowa Fortis Banku Polska opublikowała Roczne Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe za 2008 i Sprawozdanie Zarządu z działalności grupy za 2008 rok.
Miniony rok Grupa Kapitałowa Fortis Banku Polska zamknęła zyskiem na poziomie 78,5 mln zł – czyli porównywalnym do tego z 2006 roku i ponad 56 proc. niższym od wyniku wypracowanego w 2007 roku.

W ostatnim kwartale ubiegłego roku bank ocenił ryzyka związane z transakcjami na instrumentach pochodnych i dokonał korekty obniżającej ich wycenę do wartości godziwej. Wycena derywatów została skorygowana o 208,6 mln zł – wartość niezapadłych instrumentów pochodnych obniżono o 104,3 mln zł; o taką samą kwotę pomniejszono wartość zapadłych instrumentów pochodnych. Negatywna wycena z tytułu derywatów była główną przyczyną straty netto w wysokości 105 mln zł, którą Grupa Fortis Banku Polska zanotowała w czwartym kwartale.

Całoroczne przychody netto grupy osiągnęły poziom 531 mln zł; ze względu na stratę na operacjach instrumentami pochodnymi były one o 8 proc. niższe od wyników osiągniętych rok wcześniej.

Negatywna korekta wartości godziwej instrumentów pochodnych i wysokie koszty rezerw na należności kredytowe obniżyły wskaźniki rentowności Grupy Kapitałowej Fortis Banku Polska. Do poziomu 6,2 proc. zmniejszył się wskaźnik wykorzystania kapitału (ROE); zwrot na aktywach (ROA) za cały 2008 roku wyniósł 0,4 proc.

Grupa utrzymywała na odpowiednim poziomie wskaźniki będące miernikiem jej stabilności. Współczynnik wypłacalności na koniec roku osiągnął poziom 9,88 proc. Fundusze własne Grupy Kapitałowej Fortis Banku Polska zwiększyły się w tym czasie do 1,2 mld zł. Jej aktywa na koniec grudnia wyniosły 19,9 mld zł, czyli 40 proc. więcej niż na koniec 2007 roku.

Comments are closed.