ZŁOTY PROCENT w Kredyt Banku i u agentów WARTY

ZŁOTY PROCENT w Kredyt Banku i u agentów WARTY

Nowy produkt z ochroną kapitału może przynieść nawet 40% zysku. Inwestycja oparta jest na zmianach instrumentu rynku pieniężnego. Przez cały okres umowy klient objęty jest ochroną ubezpieczeniową życia i zdrowia.
ZŁOTY PROCENT powstał z myślą o osobach, które poszukują alternatywnych, bezpiecznych rozwiązań, umożliwiających osiągnięcie bardziej atrakcyjnych zysków. Jest to ok. 4-letnie ubezpieczenie na życie z funduszem kapitałowym, którego aktywa inwestowane są w luksemburski fundusz ze 100% ochroną kapitału. Stopa zwrotu z inwestycji będzie zależała od zmian wartości 6-miesięcznej stopy WIBOR.
Maksymalny wzrost wartości jednostki funduszu w dniu zakończenia okresu ubezpieczenia, czyli po ok. 4 latach oszczędzania, może wynieść 40%.
Konstrukcja produktu daje możliwość wcześniejszego zakończenia umowy i osiągnięcia zysku. Ostateczny zwrot z inwestycji zależy od daty zakończenia umowy i może wynieść:
- po I roku – 10%,
- po II roku – 20%,
- po III roku – 30%.
Produkt przyniesie zysk, gdy 6-miesięczna stopa procentowa WIBOR na koniec każdego roku inwestycji będzie niższa lub równa wartości początkowej (wartość początkowa będzie określona po dniu pierwszej wyceny).
Jeżeli warunek zostanie spełniony w jednym z kolejnych lat, wówczas umowa się zakończy i zostanie wypłacony osiągnięty zysk (po uwzględnieniu należnego podatku).
W przypadku niespełnienia warunku w całym okresie trwania umowy, po jej zakończeniu klient otrzyma zwrot zainwestowanego kapitału, tj. składki po potrąceniu opłaty za zawarcie umowy.
Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje zgon ubezpieczonego, w tym także w wyniku wypadku, trwałą i całkowitą niezdolność do pracy powstałą w wyniku wypadku oraz dożycie ubezpieczonego do końca okresu ubezpieczenia. Zabezpieczenie w przypadku nieszczęśliwego zdarzenia równe jest wartości środków zgromadzonych w funduszu powiększonych nawet o 25% wpłaconej składki.
Minimalna wysokość jednorazowej składki to 1 000 zł.
Produkt dostępny będzie do końca czerwca 2009 r. w placówkach Kredyt Banku oraz do 24 czerwca br. u agentów WARTY.

Comments are closed.