Wartość szacunkowa produktu krajowego brutto w 2008 r ( PKB )

Główny Urząd Statystyczny informuje, iż według pierwszego szacunku wartość
produktu krajowego brutto w 2008 r. wyniosła 1271,7 mld zł.

Podana wartość produktu krajowego brutto służy do określenia przez Ministra Finansów kwoty i relacji do PKB państwowego długu publicznego i długu Skarbu Państwa, kwoty niewymagalnych zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostki sektora finansów publicznych, w tym udzielonych przez Skarb Państwa, a także do ewentualnego wszczęcia procedur ostrożnościowych i sanacyjnych w odniesieniu do budżetu państwa przewidzianych w ustawie o finansach publicznych. Obwieszczenie w tej sprawie zostanie opublikowane w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”.
Warszawa, 2009-

źródło : gus

Comments are closed.