Dynamika produkcji przemysłowej i budowlano – montażowej w kwietniu 2009 r.

Dynamika produkcji przemysłowej i budowlano – montażowej w kwietniu 2009 r.

Według wstępnych danych, produkcja sprzedana przemysłu w cenach stałych (w przedsiębiorstwach o liczbie pracujących powyżej 9 osób) była w kwietniu br. o 12,4% niższa niż przed rokiem i o 7,1% mniejsza w porównaniu z marcem br. Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym produkcja przemysłowa ukształtowała się na poziomie o 8,0% niższym niż w analogicznym miesiącu ub. roku i o 0,9% wyższym w porównaniu z marcem br. W stosunku do kwietnia ub. roku spadek produkcji sprzedanej odnotowano w 26 (spośród 34) działach przemysłu m.in. w produkcji metali – o 40,5%, w wydobywaniu węgla kamiennego i brunatnego – o 29,9%, w produkcji pojazdów samochodowych, przyczep i naczep – o 26,1%, koksu i produktów rafinacji ropy naftowej – o 23,0%, wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych – o 13,9%, chemikaliów i wyrobów chemicznych – o 13,1%, maszyn i urządzeń – o 12,2%. Wzrost produkcji sprzedanej przemysłu, w porównaniu z kwietniem ub. roku, wystąpił w 8 działach m.in. w produkcji wyrobów farmaceutycznych – o 6,5%, komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych – o 3,0%, napojów – o 1,2%.
W okresie styczeń-kwiecień br. produkcja sprzedana przemysłu była o 10,1% niższa
w porównaniu z analogicznym okresem ub. roku. Według wstępnych danych produkcja budowlano-montażowa (w cenach stałych), obejmująca roboty o charakterze inwestycyjnym i remontowym, zrealizowana na terenie kraju przez przedsiębiorstwa budowlane o liczbie pracujących powyżej 9 osób, była w kwietniu br. o 0,5% wyższa niż przed rokiem i o 12,0% większa w porównaniu z marcem br. Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym produkcja budowlano-montażowa ukształtowała się na poziomie wyższym o 0,3% niż w analogicznym miesiącu ubiegłego roku i o 1,1% w porównaniu z marcem br.
W stosunku do kwietnia ub. roku wyższy poziom zrealizowanych robót odnotowano w jednostkach zajmujących się głównie robotami związanymi z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej – o 11,8% (w dziale tym wzrost odnotowano we wszystkich grupach działalności) oraz robotami budowlanymi specjalistycznymi – o 5,4% (m.in. rozbiórka obiektów budowlanych i przygotowanie terenu pod budowę, wykonywanie instalacji budowlanych, robót wykończeniowych). W podmiotach, których głównym rodzajem działalności są roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków produkcja zmniejszyła się o 8,2%. W porównaniu z marcem br. wzrost poziomu produkcji wystąpił we wszystkich działach budownictwa i wyniósł: w przedsiębiorstwach, których podstawowym rodzajem działalności są roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej – 39,4%, w realizujących roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków – 2,9%, a w wykonujących roboty budowlane specjalistyczne – 2,3%. Poziom produkcji budowlano-montażowej zrealizowanej w okresie styczeń-kwiecień br. Był o 0,2% niższy niż w analogicznym okresie ub. roku.

« Produkcja spada, ale nie dramatycznie W kwietniu produkcja polskiego przemysłu spadła w porównaniu do kwietnia ubiegłego roku o 12,4 proc. To sporo, ale i tak zdecydowanie mniej, niż w innych państwach europejskich. Mniej również niż w styczniu i lutym. Niespodziewanie mały, wynoszący zaledwie 2 proc. spadek w marcu okazał się być jedynie zjawiskiem jednorazowym. Rozbudził on jednak nadzieję, że najgorsze nasza gospodarka ma już za sobą. Być może tak jest, ale na wzrost trzeba będzie jeszcze poczekać. Analitycy spodziewali się spadku w kwietniu o 10,8 proc. w ujęciu rok do roku i niecałe 6 proc. w porównaniu do marca 2009 r. Rzeczywiste dane były więc nieco gorsze od oczekiwań, ale chyba nie ma powodów do załamywania rąk. Publikacja danych nie spowodowała znaczącej reakcji rynków finansowych. Indeksy na warszawskiej giełdzie pozostawały na plusie. WIG20, wskaźnik koniunktury na rynku największych spółek pozostawał bardzo blisko kluczowego poziomu 1900 punktów. Nie zanotowano też większego wpływu publikacji na sytuację na naszym rynku walutowym. Złoty nieznacznie umacniał się wobec dolara i tracił nieco w stosunku do euro i franka. Produkcja przemysłowa w Polsce zmniejsza się szósty miesiąc z rzędu. Najgorsze były styczeń i luty, gdy spadek przekraczał 14 proc. w porównaniu do poziomu z pierwszych miesięcy 2008 r. W marcu niespodziewanie wyniki były o wiele lepsze, produkcja była niższa jedynie o 2 proc. w porównaniu do marca ubiegłego roku, a w porównaniu do lutego nastąpił nawet wyraźny wzrost. Warto zwrócić uwagę, że spowolnienie w polskim przemyśle, choć dość wyraźne, jest i tak dużo niższe niż w innych krajach europejskich. Według opublikowanych niedawno przez unijny urząd statystyczny danych, w marcu produkcja w 27 krajach Unii obniżyła się w porównaniu do marca ubiegłego roku o 18,8 proc., a w krajach należących do strefy euro nawet o 20,2 proc. Rekordzistami w tej kategorii były Estonia i Luksemburg, gdzie spadek przekroczył 29 proc., a najlepiej wypadły Grecja, gdzie spadek wyniósł zaledwie 5,8 proc., Portugalia, gdzie obniżka wyniosła 7,9 proc. oraz Polska ze spadkiem sięgającym 10 proc. (według metodologii Unii Europejskiej). Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu oraz produkcji budowlano-montażowej w kwietniu 2009 r. »

Comments are closed.