Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu oraz produkcji budowlano-montażowej w kwietniu 2009 r.

Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu
oraz produkcji budowlano-montażowej w kwietniu 2009 r.

Według wstępnych danych, ceny produkcji sprzedanej przemysłu w kwietniu
2009 r. były o 0,6% niższe niż w poprzednim miesiącu. Zanotowano spadek cen w przetwórstwie przemysłowym (o 0,9%), w tym największy w produkcji metali (o 4,6%). Spadły również ceny m.in. w produkcji skór i wyrobów kórzanych (o 2,0%), komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych (o 1,9%), wyrobów z gumy i z tworzyw sztucznych, papieru i wyrobów z papieru (o 1,7%), pojazdów samochodowych, przyczep i naczep (o 1,5%), chemikaliów i wyrobów chemicznych, pozostałego sprzętu transportowego (o 1,3%), wyrobów z metali, maszyn i urządzeń, urządzeń elektrycznych, pozostałej produkcji wyrobów (o 1,2%), wyrobów tekstylnych (o 1,1%), wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych, napojów, wyrobów tytoniowych (o 0,7%), wyrobów z drewna, korka słomy i wikliny (o 0,5%), mebli (o 0,4%), wyrobów farmaceutycznych, poligrafii i reprodukcji zapisanych nośników informacji (o 0,1%). Wzrosły natomiast ceny w produkcji artykułów spożywczych (o 0,3%), koksu i produktów rafinacji ropy naftowej oraz odzieży (o 1,0%). Ceny w sekcji wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę podniesiono o 0,2%, a w sekcji dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami; rekultywacja - o 0,8%. Najbardziej wzrosły ceny w górnictwie i wydobywaniu (o 1,8%), w tym w górnictwie rud metali o 8,4%, przy spadku w wydobywaniu węgla kamiennego i węgla brunatnego (lignitu) - o 0,9%. W kwietniu 2009 r. ceny produkcji sprzedanej przemysłu były o 5,1% wyższe niż przed rokiem. Najbardziej podniesiono ceny w sekcji wytwarzanie i zaopatrywanie
w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę (o 20,0%). Wzrosły również ceny w górnictwie i wydobywaniu (o 11,4%), w przetwórstwie przemysłowym (o 2,6%) oraz w sekcji dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami; rekultywacja (o 2,4%). Szacuje się, że ceny produkcji budowlano-montażowej w kwietniu 2009 r. były o 0,1% niższe niż w poprzednim miesiącu. Zanotowano spadek cen robót budowlanych specjalistycznych (o 0,3%) oraz budowy budynków (o 0,2%). Wzrosły natomiast ceny budowy obiektów inżynierii lądowej i wodnej (o 0,2%).
W porównaniu z kwietniem ub. roku ceny produkcji budowlano-montażowej wzrosły o 0,8% (wobec 6,0% rok wcześniej).

Comments are closed.