Grupa Generali nawiązuje z BOŚ S.A. współpracę w zakresie bancassurance

Grupa Generali nawiązuje z BOŚ S.A. współpracę w zakresie bancassurance
W maju br. Grupa Generali nawiązała współpracę z Bankiem Ochrony Środowiska S.A. w zakresie bancassurance, w ramach której posiadacze i współposiadacze KONT WYJĄTKOWYCH w BOŚ S.A. otrzymają świadczenia dodatkowe do ROR-u, w postaci ubezpieczenia Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (NNW) oraz assistance medycznego. Zakres ubezpieczenia dla Klientów BOŚ S.A. obejmuje śmierć, całkowite inwalidztwo oraz trwały uszczerbek na zdrowiu w wyniku nieszczęśliwego wypadku, a także dostęp do całodobowej infolinii medycznej oraz usług z zakresu assistance medycznego. Ochrona ubezpieczeniowa w zakresie ubezpieczenia NNW działa na terenie całego świata, zaś w przypadku assistance medycznego na terenie Polski.
Ubezpieczenie oferowane jest w wariancie indywidualnym i rodzinnym z sumą ubezpieczenia NNW 30.000 zł, 50.000 zł lub 100.000 zł do wyboru przez klienta. Za ubezpieczenia posiadaczy Kont Wyjątkowych VIP składkę opłaca Bank (w wariancie indywidualnym z sumą ubezpieczenia NNW 30.000 zł).
Każdy z wariantów ubezpieczenia gwarantuje wypłatę świadczenia na wypadek śmierci, całkowitego inwalidztwa lub trwałego uszczerbku na zdrowiu w wyniku Nieszczęśliwego Wypadku (NW). W ramach oferty klienci indywidualnie wybierają jedną z 3 sum ubezpieczenia: 30.000 zł, 50.000 zł lub 100.000 zł.
Ubezpieczenie pokrywa również koszty wizyty lekarza pierwszego kontaktu oraz pielęgniarki w miejscu pobytu lub zamieszkania Ubezpieczonego, transport medyczny do szpitala oraz wizyty specjalisty fizykoterapeuty w miejscu pobytu lub w poradni rehabilitacyjnej. W ramach oferowanych świadczeń Klient ma również zapewnioną pomoc domową po hospitalizacji trwającej dłużej niż 7 dni, opiekę nad dziećmi, osobami starszymi lub niepełnosprawnymi, a także dostawę leków i sprzętu medyczno-rehabilitacyjnego.
Ubezpieczenie zawierane jest na okres 12 miesięcy, po podpisaniu przez Klienta „Deklaracji przystąpienia” (i opłaceniu składki) i jest automatycznie kontynuowane przez kolejne roczne okresy ubezpieczenia. Szczegółowy zakres gwarantowanych świadczeń opisują Szczególne Warunki Ubezpieczenia (SWU), które są dostępne na stronie internetowej www.bosbank.pl oraz we wszystkich oddziałach banku.
Wartością dodaną do ubezpieczenia NNW i assistance medycznego jest dostęp do infolinii medycznej, działającej w systemie całodobowym przez 365 dni w roku, pod numerem +48 22 521 05 96. Za pośrednictwem infolinii klient może otrzymać m.in. informacje dotyczące:
państwowych oraz prywatnych placówek medycznych,
szczepień lub innych wytycznych związanych z wyjazdem za granicę,
informacji farmaceutycznych o zasadach przyjmowania leków,
informacji medycznej o danym schorzeniu, zastosowanym leczeniu oraz o nowoczesnych metodach leczenia
Dzwoniąc pod numer infolinii, Ubezpieczony może również dowiedzieć się więcej na temat: placówek rehabilitacyjnych, sanatoryjnych, placówek odnowy biologicznej, grup wsparcia (m.in. dla osób będących w trudnej sytuacji rodzinnej, cierpiących na określone schorzenia) palcówek opieki społecznej, schorzeń wieku podeszłego, zasad zdrowego żywienia i diet, pielęgnacji niemowląt, zasad udzielania pierwszej pomocy.
- „W maju rozpoczęliśmy pierwszy wspólny projekt z w zakresie bancassurance z BOŚ Bankiem. Chcielibyśmy w ten sposób pokazać możliwości Generali w zakresie tworzenia elastycznych ofert ubezpieczeniowych, dostosowanych do indywidualnych potrzeb zarówno banku, jak i finalnego klienta. Łącząc wiedzę Generali z zakresu ubezpieczeń oraz doświadczenie BOŚ SA w zakresie konstruowania produktów bankowych, mogliśmy stworzyć ciekawe rozwiązanie, które jest uzupełnieniem oferty bankowej i stanowi wartość dodaną dla posiadaczy kont bankowych.” - mówi Wojciech Trybuszkiewicz, Dyrektor Departamentu Bancassurance w Grupie Generali.

Comments are closed.