Lokata inwestycyjna „Podwójna Moc” w Banku BPH

Lokata inwestycyjna „Podwójna Moc” w Banku BPH

Lokata inwestycyjna „Podwójna Moc” to nowa oferta Banku BPH dla Klientów indywidualnych, łącząca produkt inwestycyjny „Złoty Certyfikat” o stopie zwrotu uzależnionej od ceny złota z 12-miesięczną tradycyjną lokatą o stałym oprocentowaniu 7% w skali roku.

W ramach produktu inwestycyjnego „Złoty Certyfikat” Klienci mogą wybrać jedną z dwóch strategii inwestycyjnych:

· Złoty Certyfikat I oparty jest na bardziej konserwatywnej strategii, która gwarantuje Klientom co najmniej 50% partycypację w średnim wzroście cen złota w okresie 3 lat. Obserwacja poziomu ceny złota będzie przeprowadzana w każdym kolejnym kwartale przez cały okres trwania inwestycji. Stopa zwrotu z inwestycji zostanie obliczona na podstawie średniej arytmetycznej ze wszystkich 12 obserwacji, przy uwzględnieniu wskaźnika partycypacji.

· Złoty Certyfikat II jest przeznaczony dla inwestorów akceptujących wyższy poziom ryzyka. W przypadku tej strategii inwestycyjnej obserwacja ceny złota jest przeprowadzana dwukrotnie - na początek i koniec inwestycji. Produkt daje możliwość partycypacji we wzroście cen złota na poziomie co najmniej 90% pod warunkiem, iż w trakcie trwania inwestycji cena złota nie przekroczy 180% wartości początkowej.

- Tradycyjnie kupno złota jest postrzegane jako bezpieczny sposób inwestowania kapitału. Obecnie w czasach zawirowań na rynkach finansowych inwestycja w złoto traktowana jest jako swojego rodzaju “ubezpieczenie” na czas kryzysu – powiedział Jacek Ostas, Dyrektor Biura Strukturyzowanych Produktów Inwestycyjnych w Banku BPH. - Dodatkowo złoto stanowi naturalne zabezpieczenie przed inflacją. Chociaż rosnący poziom cen nie jest obecnie poważnym zagrożeniem, to pakiety stymulacyjne zaproponowane przez rządy oraz banki centralne wielu państw, prowadzące do zasilenia rynku ogromnymi sumami pieniędzy, mogą spowodować wzrost napięć inflacyjnych w perspektywie średnioterminowej – dodał.

Dając szansę na osiągnięcie atrakcyjnego oprocentowania, Złoty Certyfikat posiada gwarancję zwrotu 100% zainwestowanych środków w dniu wykupu. Kapitał dodatkowo podlega ochronie Bankowego Funduszu Gwarancyjnego do kwoty 50 tys. euro.

Podstawowe warunki emisji SCD Złoty Certyfikat I i II:

· okres przyjmowania zapisów: 26.05.2009 r. - 24.06.2009 r.
· okres inwestycji: 36 miesięcy
· data rozpoczęcia: 30.06.2009 r.
· data zakończenia: 2.07.2012 r.
· wartość nominalna: 1000 PLN
· minimalna kwota zapisu: 3000 PLN
· gwarancja zwrotu kapitału: 100% w dniu wykupu certyfikatów
· zysk końcowy: uzależniony od zachowania cen złota w okresie trwania inwestycji
· prowizja: 1,5%

Lokata 7%

W ramach oferty specjalnej „Podwójna Moc” każdy Klient, który złoży zapis na SCD, otrzymuje możliwość założenia rocznej lokaty na następujących warunkach:

· stałe oprocentowanie: 7% w skali roku
· okres lokaty: 12 miesięcy
· kwota minimalna: 1000 zł
· kwota maksymalna lokaty nie może przekroczyć kwoty środków zainwestowanych w SCD (Złoty Certyfikat I lub II).

Warunkiem skorzystania z oferty „Podwójna Moc” jest posiadanie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego w Banku BPH. SCD Złoty Certyfikat I i II oferowane w ramach Lokaty inwestycyjnej „Podwójna Moc” są produktami 3-letnimi. Istnieje możliwość wycofania środków z inwestycji przed terminem jej zakończenia (w takim przypadku Bank gwarantuje zwrot 80% zainwestowanych środków).
W przypadku wycofania lub nieopłacenia w terminie zapisu na Strukturyzowany Certyfikat Depozytowy Złoty Certyfikat I lub II albo zamknięcia rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego przed terminem zapadalności Lokaty 7%, umowa depozytu 12-miesięcznego zostaje automatycznie rozwiązana.

Regulamin oferty specjalnej, ogólne zasady emisji strukturyzowanych certyfikatów depozytowych Banku BPH oraz materiały informacyjne Złotego Certyfikatu I i II dostępne są w Oddziałach Banku BPH oraz na stronie www.bph.pl.

Comments are closed.