Legg Mason Akcji Skoncentrowany FIZ – raport bieżący z zamknięcia subskrypcji

30 czerwca br. została zamknięta subskrypcja certyfikatów inwestycyjnych serii A Legg Mason Skoncentrowanego Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego. W ramach subskrypcji Legg Mason TFI zebrało zapisy
na 36 102 certyfikaty o łącznej wartości 36 102 000 zł.

Legg Mason Akcji Skoncentrowany FIZ ma być funduszem typu opportunity, inwestującym głównie w akcje notowane na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych S.A., a jego najważniejsze cechy to:
- niska dywersyfikacja (10-20 spółek w portfelu),
- wysoka koncentracja (udział pojedynczej spółki w portfelu – do 20% wartości aktywów netto, a udział pięciu największych pozycji - do 75% wartości aktywów netto),
- inwestowanie w wartość na podstawie analizy fundamentalnej,
- strategia bez benchmarku.

Przydział certyfikatów nastąpi w czasie i na warunkach określonych
w prospekcie emisyjnym funduszu. Informacja o wyniku subskrypcji w zakresie określonym w par. 33 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.02.2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim - zostanie przekazana w terminie wynikającym z Rozporządzenia.

Nowy fundusz to jedna z nielicznych na rynku propozycji dla osób, które chcą uniknąć niepotrzebnego rozpraszania środków i poszukują rozwiązań porównywalnych do skoncentrowanych portfeli inwestorów indywidualnych.

Informacje dodatkowe:

Legg Mason TFI S.A. (Legg Mason TFI) jest częścią Grupy Legg Mason - jednej
z największych firm inwestycyjnych na świecie. Prowadzi politykę inwestycyjną opartą na analizie fundamentalnej i selektywnym stylu inwestycyjnym. Na polskim rynku TFI działa od 1998 roku. Legg Mason TFI oferuje różnorodną gamę produktów dedykowanych zarówno klientom indywidualnym, jak też instytucjonalnym.
Legg Mason Zarządzanie Aktywami S.A. (LM ZA) jest jedną z najbardziej szanowanych i najdłużej działających na polskim rynku firm asset management. Oferuje swoje usługi głównie dla dużych firm z sektora ubezpieczeniowego, funduszy inwestycyjnych, a także zamożnych osób prywatnych.
Legg Mason Inc. to założony w 1899 finansowy holding oferujący szeroki wachlarz produktów inwestycyjnych (zarządzania aktywami) dla klientów indywidualnych, korporacji, jednostek administracji rządowej, planów emerytalnych
i instytucjonalnych inwestorów na całym świecie. Od 1983 roku jest notowany
na New York Stock Exchange i zarządza aktywami o łącznej wartości 698 mld USD (stan na 31.12.2008).

autor:
Paweł Tomczuk
www.leggmason.pl

Comments are closed.