Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku BPS

Tegoroczne Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku BPS było szczególnym wydarzeniem. W ostatnim okresie nastąpiło szereg pozytywnych zmian mających wpływ na działalność całej Grupy BPS.

Na miejsce odbycia WZA władze banku wybrały uroczy hotel Ossa Congress &Spa położony blisko Rawy Mazowieckiej.

Licznie przybyłych na zgromadzenie akcjonariuszy przywitała piękna, słoneczna pogoda.

Przewodnictwo obrad powierzono Romanowi Domańskiemu- Prezesowi BS w Radzyniu Podlaskim. Po zatwierdzeniu porządku obrad ZWZ dokonało wyboru poszczególnych komisji, a następnie rozpatrzono sprawozdanie finansowe i sprawozdanie Zarządu Banku BPS S.A. Prezes Mirosław Potulski w bardzo ciekawej prezentacji przedstawił wyniki banku za 2008 rok oraz poinformował o sytuacji banku za pierwsze pięć miesięcy 2009 roku.

Dla Banku Polskiej Spółdzielczości S.A miniony rok 2008 okazał się najlepszym rokiem w działalności. Wysiłek włożony w proces restrukturyzacji, zwiększenia kapitałów i unowocześnienia Banku, znalazł odzwierciedlenie w znaczącej poprawie sytuacji ekonomiczno-finansowej. Tym samym Bank zbudował solidne podstawy do dalszego rozwoju i zwiększania udziałów w rynku.

Był to szczególnie dobry rok dla osiągnięcia istotnych parametrów i celów przyjętych w strategii. Celem strategii Banku BPS S.A. jest budowa bazy kapitałowej, generowanie dodatnich wyników finansowych, poprawa efektywności działania oraz doskonalenie działalności na rzecz banków spółdzielczych. W 2008 r. podjęto szereg działań mających wpływ na jakość i sprawność zarządzania Bankiem, poprawę jego sytuacji ekonomiczno-finansowej oraz doskonalenie współpracy ze zrzeszonymi bankami spółdzielczymi. Do działań tych można zaliczyć m.in.:

-emisję dłużnych papierów wartościowych,

-rozpoczęcie kilkuletniego procesu rozbudowy i modernizacji sieci sprzedaży,

-rozwój systemów informatycznych poprawiających bezpieczeństwo i efektywność

-utworzenie dwóch spółek zależnych, takich jak Centrum Finansowe i Dom Maklerski.

Podstawowe cele i zadania przyjęte w Strategii Banku Polskiej Spółdzielczości S.A., rozwinięte i uszczegółowione w programie naprawczym, zostały z sukcesem zrealizowane.

Kończąc swoją prezentację Prezes Potulski powiedział:

„Dziś Bank BPS, po wielu latach trudnych zajmuje należne mu miejsce wśród banków zrzeszających. Jest niekwestionowanym liderem i prekursorem wielu nowych rozwiązań. Dziś wszyscy jesteśmy dumni, że jesteśmy z BPS-u i stanowimy przykład dla innych banków zrzeszających. Pamiętajmy, że na naszą obecną pozycję złożyła się praca wielu ludzi. Tu pozwolę sobie kolejny raz podziękować mojemu poprzednikowi Pawłowi Siano i wszystkim jego współpracownikom, których wysiłek i determinację w zakresie połączenia siedmiu banków dopiero teraz tak naprawdę potrafię docenić. Dziękuję wszystkim członkom Rad Nadzorczych dwóch kadencji oraz byłym członkom Zarządu za wkład pracy i zaangażowanie w rozwój naszego Banku. Wreszcie dziękuję wszystkim Państwu za dobrą współpracę i proszę abyście na dzisiejszym WZA sprawiedliwie ocenili pracę Rady Nadzorczej i Zarządu Banku BPS SA. za 2008 rok.”

Następnie sprawozdanie Rady Nadzorczej przedstawił jej Przewodniczący Romuald Piotruk.

Kończąc poinformował o zakończeniu jej kadencji 2005-2009.

Po przyjęciu obu sprawozdań akcjonariusze rozpoczęli procedurę udzielania absolutorium członkom Zarządu i Rady Nadzorczej. Na pierwszy „ogień” poszedł Prezes Potulski, który uzyskał od właścicieli bardzo wysoką ocenę za pracę w 2008 roku w postaci blisko 90% skwitowania. Podobnie wysoko zostali ocenieni pozostali członkowie Zarządu. Świadczy to o tym, że po latach trudnych BPS-em zarządza profesjonalny Zarząd, który konsekwentnie realizuje wyznaczoną przez właścicieli strategię.

Ocena pracy Rady Nadzorczej wypadła również bardzo dobrze i wszyscy członkowie otrzymali przekonywujące absolutorium.

Dużo emocji wywołała propozycja Zarządu rekomendowana przez Radę odnośnie podziału zysku za rok 2008, który netto ukształtował się na poziomie 53.570.379,04 zł. Jedni uważali, że w całości należy przeznaczyć go na kapitał rezerwowy. Inni zaś chcieli historycznej, bo pierwszej w BPS-ie, wypłaty dywidendy.

W efekcie Zwyczajne Walne Zgromadzenie Banku Polskiej Spółdzielczości S.A podjęło uchwałę o podziale wypracowanego za 2008 rok zysku netto z przeznaczeniem kwoty 14,5 mln zł na dywidendę dla akcjonariuszy. Wartość ta stanowi 10,9 % kapitału akcyjnego Banku, którego akcjonariuszami w 85,5 % są polskie podmioty finansowe – Banki Spółdzielcze. Wypłata dywidendy pozytywnie wpłynie na wyniki finansowe i w sposób pośredni umożliwi zasilenie kapitałowe akcjonariuszy. Umożliwi to w konsekwencji zwiększenie akcji kredytowej Banków Spółdzielczych oraz poprawi ich bezpieczeństwo funkcjonowania w warunkach kryzysu gospodarczego.

Następnie akcjonariusze wybrali nową 14 osobową Radę Nadzorczą, której skład w kadencji 2009-2013 jest następujący :

1. Józef Cieszyński,
2. Jan Czesak,
3. Józef Błażej Czysz,
4. Roman Domański,
5. Roman Górczyński,
6. Roman Hrynkiewicz,
7. Krzysztof Kajko,
8. Andrzej Kocój,
9. Wojciech Kulak,
10. Mirosław Michałowski
11. Józef Jan Myrczek,
12. Romuald Piotruk,
13. Hanna Barbara Ruszczyńska,
14. Zygmunt Sitek.

Serdecznie gratulujemy wszystkim wybranym i życzymy wielu sukcesów oraz wytrwałości w wymagającej pracy na rzecz dynamicznego rozwoju Banku BPS.

Bardzo dużym zaskoczeniem i ogromną niespodzianką był konkurs ,,Prezesie lokuj w BPS-ie”, skierowany do klientów strategicznych Banku BPS S.A., czyli zrzeszonych z nim banków spółdzielczych. Dyrektor Biura PR naszego banku P. Aneta Pielacka, pod czujnym okiem komisji konkursowej wylosowała aż 5 ekskluzywnych samochodów osobowych marki Volkswagen Passat Limousin, które trafiły do BS Chorzele, BS Sochaczew, BS Mrągowo, BS Leśniowice, BS Sędziszów Małopolski. Niektórzy ze szczęśliwców jeszcze do dzisiaj są w szoku.

Wspólna uroczysta kolacja zakończyła WZA BPS SA., które ze względu na tragiczny wypadek naszego nieodżałowanego kolegi Ś.P.. Staszka Osaka przebiegło w atmosferze powagi i skupienia. Do zobaczenia za rok !

źródło : Bank BPS

Comments are closed.