Dynamika produkcji przemysłowej i budowlano – montażowej w czerwcu 2009 r.

Według wstępnych danych, produkcja sprzedana przemysłu w cenach stałych
(w przedsiębiorstwach o liczbie pracujących powyżej 9 osób) była w czerwcu br. o 4,3% niższa niż przed rokiem i o 6,2% większa w porównaniu z majem br. Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym produkcja przemysłowa ukształtowała się na poziomie o 5,6% niższym niż w analogicznym miesiącu ub. roku i o 1,7% wyższym w porównaniu z majem br. W stosunku do czerwca ub. roku spadek produkcji sprzedanej odnotowano w 21 (spośród 34)
działach przemysłu m.in. w produkcji metali – o 34,1%, w wydobywaniu węgla kamiennego i brunatnego – o 23,0%, w produkcji maszyn i urządzeń – o 19,3%, koksu i produktów rafinacji ropy naftowej – o 13,9%, pojazdów samochodowych, przyczep i naczep – o 10,9% oraz wyrobów z metali – o 6,9%. Wzrost produkcji sprzedanej przemysłu, w porównaniu z czerwcem ub. roku, wystąpił w 13 działach m.in. w produkcji komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych – o 33,5%, napojów – o 16,4%, urządzeń elektrycznych – o 7,1%, wyrobów armaceutycznych – o 4,4%, mebli – o 3,2%. W okresie styczeń-czerwiec br. produkcja sprzedana przemysłu była o 8,3% niższa w porównaniu z analogicznym okresem ub. roku.

Według wstępnych danych produkcja budowlano-montażowa (w cenach stałych),
obejmująca roboty o charakterze inwestycyjnym i remontowym, zrealizowana na terenie kraju przez przedsiębiorstwa budowlane o liczbie pracujących powyżej 9 osób, była w czerwcu br. o 0,6% wyższa niż przed rokiem i o 16,3% większa w porównaniu z majem br. Po wyeliminowaniu wpływu czynników o charakterze sezonowym produkcja budowlano-montażowa ukształtowała się na poziomie
wyższym o 0,4% niż w analogicznym miesiącu ub. roku i o 1,2% w porównaniu z majem br. W stosunku do czerwca ub. roku zwiększyła się produkcja w jednostkach zajmujących się głównie robotami związanymi z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej – o 14,3%. Spadek zrealizowanych robót odnotowano natomiast w podmiotach, których podstawowym rodzajem działalności są roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków – o 6,6% oraz roboty budowlane specjalistyczne (m.in. rozbiórka obiektów budowlanych i przygotowanie terenu pod budowę, wykonywanie instalacji budowlanych, robót wykończeniowych) – o 4,5%. W porównaniu z majem br. wzrost poziomu produkcji wystąpił we szystkich działach budownictwa i wyniósł: w przedsiębiorstwach, których podstawowym rodzajem działalności są roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków – 19,1%, w realizujących roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej – 16,7%, a w wykonujących roboty budowlane specjalistyczne – 10,0%.
Poziom produkcji budowlano-montażowej zrealizowanej w okresie styczeń-czerwiec br. był o 1,4% wyższy niż w analogicznym okresie ub. roku.

źródło danych
GUS

Comments are closed.