Wskaźniki cen produkcji sprzedanej przemysłu oraz produkcji budowlano-montażoweja w czerwcu 2009 r

.Według wstępnych danych, ceny produkcji sprzedanej przemysłu w czerwcu 2009 r. były o 0,6% wyższe niż w poprzednim miesiącu. Wzrosły ceny w górnictwie i kopalnictwie - o 2,3%, w tym w górnictwie rud metali - o 8,4%, przy spadku
w wydobywaniu węgla kamiennego i węgla brunatnego (lignitu) - o 0,8%. Wzrost cen zanotowano również w przetwórstwie przemysłowym (o 0,8%), w tym największy produkcji koksu i produktów rafinacji ropy naftowej (o 11,1%). Wzrosły także ceny m.in. produkcji wyrobów tytoniowych (o 2,1%), artykułów spożywczych (o 0,7%), pojazdów samochodowych, przyczep i naczep, napojów, wyrobów farmaceutycznych (o 0,3%), mebli, drewna, korka, słomy i wikliny, poligrafii i reprodukcji zapisanych nośników informacji (o 0,2%). Ceny produkcji skór i wyrobów skórzanych ukształtowały się na poziomie zbliżonym do zanotowanego w poprzednim miesiącu. Spadły natomiast ceny m.in. produkcji wyrobów z metali, maszyn i urządzeń, wyrobów tekstylnych (o 0,2%), urządzeń elektrycznych, pozostałego sprzętu transportowego (o 0,4%), chemikaliów i
wyrobów chemicznych (o 0,6%) oraz metali (o 1,0%). Ceny w sekcji dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami; rekultywacja podniesiono o 0,2%. Zanotowano natomiast spadek cen w sekcji wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę o 1,7%, w tym w wytwarzaniu paliw gazowych; dystrybucji i handlu paliwami gazowymi w systemie sieciowym o 7,2%, przy utrzymujących się na poziomie zbliżonym do zanotowanego w poprzednim miesiącu cenach wytwarzania, przesyłania, dystrybucji i handlu energią elektryczną. W porównaniu z grudniem poprzedniego roku ceny produkcji sprzedanej przemysłu wzrosły o 4,3%. Najbardziej podniesiono ceny w górnictwie i wydobywaniu (o 15,9%). Wzrosły również ceny w sekcji wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę (o 10,2%) oraz w sekcji dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami; rekultywacja (o 5,3%). W przetwórstwie przemysłowym zanotowano
wzrost cen o 2,4%, w tym największy produkcji koksu i produktów rafinacji ropy naftowej o 21,8%. Wzrosły również ceny m.in. produkcji pojazdów zamochodowych, przyczep i naczep (o 5,7%), pozostałego sprzętu transportowego (o 4,0%), wyrobów tytoniowych (o 3,9%), artykułów spożywczych (o 3,6%) oraz mebli (o 3,3%). Spadły natomiast ceny m.in. produkcji komputerów, wyrobów elektronicznych i optycznych (o 1,7%), chemikaliów i
wyrobów chemicznych (o 2,2%) oraz metali (o 10,3%). W czerwcu 2009 r. ceny produkcji sprzedanej przemysłu były o 4,0% wyższe niż przed rokiem, w tym w sekcji wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę o 14,3% oraz w górnictwie i wydobywaniu o 14,0%. Wzrosły
również ceny w sekcji dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami; rekultywacja (o 1,9%) oraz w przetwórstwie przemysłowym (o 1,7%).
Szacuje się, że ceny produkcji budowlano-montażowej w czerwcu 2009 r. były o
0,1% niższe niż w poprzednim miesiącu. Zanotowano spadek cen budowy budynków (o 0,2%) oraz robót budowlanych specjalistycznych (o 0,1%). Ceny budowy obiektów inżynierii lądowej i wodnej ukształtowały się natomiast na poziomie zbliżonym do zanotowanego w poprzednim miesiącu. Ceny produkcji budowlano-montażowej w czerwcu br. były o 0,8% niższe niż w grudniu ub. roku (wobec wzrostu o 2,2% rok wcześniej). W czerwcu 2009 r. ceny produkcji budowlano-montażowej były o 0,1% niższe niż przed rokiem.

źródło : GUS

Comments are closed.