„Moja przyszłość” w moich rękach

W ofercie BZ WBK jest nowy program inwestycyjny „Moja przyszłość” utworzony przez BZ WBK AIB TFI.. Nowa usługa została wprowadzona z myślą o klientach, którzy mogą co miesiąc wygospodarować nadwyżkę finansową i zainwestować ją. Jak wykazują doświadczenia ekspertów Arki, regularne inwestycje w fundusze należą do najbardziej skutecznych metod gromadzenia kapitału.

Ponadto program inwestycyjny „Moja przyszłość” umożliwia systematyczne inwestowanie we wszystkie fundusze inwestycyjne Arka. Formalnie jest następcą dotychczasowego Indywidualnego Przedsięwzięcia Emerytalnego „Pewna Emerytura”, który ze względu na cel był oparty o jeden fundusz Arka BZ WBK Stabilnego Wzrostu FIO. Rozszerzenie możliwości inwestycyjnych programu ma pomóc klientom w optymalnym dostosowaniu strategii inwestycyjnej do celu gromadzenia środków. Dostęp do całej palety funduszy Arka pozwala zaplanować inwestycje o różnym charakterze – im dłuższy czas oszczędzania, tym silniej można oprzeć swoją inwestycję o akcje, wybierając np. fundusz zrównoważony lub akcji. Przy krótszych inwestycjach, dobrym rozwiązaniem może być fundusz stabilnego wzrostu lub fundusz papierów dłużnych.

Uczestnicy programu mają do wyboru 5 wariantów różniących się wysokością wpłacanych kwot. W zależności od oczekiwań i możliwości inwestora, może on wpłacać na konto od 100 do 800 zł miesięcznie. Ta ostatnia kwota nie jest jednak limitem, możliwe są także wyższe wpłaty. Dzięki uczestnictwie w Programie, klienci otrzymują zniżki w opłacie dystrybucyjnej, o ile tylko dochowają regularności wpłat. Zniżki w opłatach są przeliczane na kolejne jednostki uczestnictwa, które powiększają wartość zgromadzonych oszczędności.

- Z punktu widzenia klienta optymalnym rozwiązaniem są comiesięczne wpłaty, jednak taka częstotliwość nie jest obowiązkowa. Uczestnik może wpłacać kwoty różnej wysokości, w różnych okresach, jednak po każdych 12 miesiącach, czyli w okresie sprawdzania warunku systematyczności, łączna wartość wpłaconych w danym okresie środków nie może być mniejsza niż suma dwunastokrotności zadeklarowanych miesięcznych wpłat – mówi Barbara Kulesza Dyrektor Sprzedaży Detalicznej w BZ WBK AIB TFI.

Program „Moja przyszłość” jest produktem długofalowym, mającym zachęcić klientów do długoterminowego inwestowania. Jednocześnie przynosi realne korzyści w obecnych, naznaczonych wysoką zmiennością czasach, pozwalając zmniejszyć ryzyko inwestycyjne poprzez metodę systematycznych wpłat. Regularne inwestowanie pozwala ograniczyć straty w czasie bessy lub korekty cen akcji i ryzyko wejścia na rynek w nieodpowiednim momencie.
Przyjęto miesięczną wpłatę w wysokości 400 zł i uwzględniono również korzyści wynikające ze zniżek opłat w PI Moja Przyszłość. (Inwestycja jest hipotetyczna, ponieważ program powstał w roku 2009, ale wartości jednostek uczestnictwa funduszy Arka BZ WBK Akcji FIO są rzeczywiste) Oczywiście jedna z pierwszych rzeczy, jaka rzuca się w oczy na powyższym wykresie jest spadek wartości inwestycji w 10 roku. Jest to efekt finansowego tsunami, jakie przetoczyło się przez światowe giełdy w 2008 roku. Jednak mimo tego, że kryzys finansowy roku 2008 zapisze się pewnie w historii jako jeden z najcięższych, inwestycja wciąż przynosiła zysk na poziomie 39%.

Comments are closed.