Paliwa w cenie - PETRO INWESTYCJA w Warcie i Kredyt Banku

PETRO INWESTYCJA to nowa oferta życiowej Warty i Kredyt Banku. Inwestycja z ochroną kapitału może przynieść nawet 68% zysku.

PETRO INWESTYCJA to ok. 3,5-letni produkt w formie polisy na życie z funduszem kapitałowym. Na koniec okresu ubezpieczenia klient otrzyma zainwestowany kapitał powiększony o wypracowany zysk. Wysokość zysku uzależniona będzie od zachowań indeksu obliczanego na podstawie cen ropy naftowej, produktów ropopochodnych i gazu ziemnego. PETRO INWESTYCJA przez cały okres umowy zapewnia też ochronę ubezpieczeniową zdrowia i życia.

Oferta kierowana jest do klientów preferujących bezpieczne inwestycje. Konstrukcja produktu zapewnia bowiem ochronę powierzonego kapitału. Oznacza to, że nawet w sytuacji, gdy wartość funduszu spadnie poniżej wartości początkowej, klient otrzyma zainwestowany kapitał pomniejszony jedynie o opłaty za zawarcie umowy.

Minimalna wysokość jednorazowej składki to 1 tys. zł. Każdy, kto w okresie do 30 września 2009 r. zainwestuje w produkt min. 40 tys. zł, otrzyma bon premiowy o wartości 100 zł do wykorzystania na stacjach benzynowych BP.

Konstrukcja funduszu

Wpłacona składka, po potrąceniu opłaty za zawarcie umowy, inwestowana jest w ubezpieczeniowy fundusz kapitałowy PETRO INWESTYCJA. Wszystkie jego aktywa inwestowane są w luksemburskim funduszu ze 100% ochroną kapitału KBC Select Investors Warta Reverse Clik 1. Stopa zwrotu jednostek uczestnictwa funduszu zależy od wzrostu wartości Indeksu S&P GSCI Energy Excess Return. Indeks ten obliczany jest na bazie notowań surowców produktów ropopochodnych, tj. ropa Crude, ropa Brent, benzyna bezołowiowa, olej opałowy, olej napędowy, gaz ziemny.

Ostateczny wzrost inwestycji będzie obliczany na podstawie obserwacji indeksu w okresach 3-miesięcznych od momentu startu funduszu, które mogą wpływać na ustaloną początkową stopę zwrotu, tj. 68% w następujący sposób:
- każdy 3-miesięczny spadek indeksu pomniejsza stopę zwrotu o wartość tego spadku,
- wzrost indeksu w okresie 3 miesięcy nie wpływa na stopę zwrotu.

Oznacza to, że jeśli nie zostaną odnotowane w okresie inwestycji spadki indeksu, wzrost wartości jednostki uczestnictwa funduszu może wynieść aż 68%. W odniesieniu do okresu inwestycji (od 16.11.2009 do 10.07.2009) to ok. 18,6% rocznie.

Zakres ochrony ubezpieczeniowej obejmuje zgon ubezpieczonego, w tym także w wyniku wypadku, trwałą i całkowitą niezdolność do pracy powstałą w wyniku wypadku oraz dożycie ubezpieczonego do końca okresu ubezpieczenia.
Zabezpieczenie w przypadku nieszczęśliwego zdarzenia równe jest wartości środków zgromadzonych w funduszu powiększonych nawet o 25% wpłaconej składki.

Produkt dostępny będzie od 1 września do końca października 2009 r. w placówkach Kredyt Banku oraz do 26 października br. u agentów WARTY. Ubezpieczeniem może być objęta osoba między 18. a 80. rokiem życia.

Comments are closed.