Wyniki grupy kapitałowej Fortis Bank Polska za pierwsze półrocze 2009

Pierwsze półrocze grupa Fortis Bank Polska zamknęła stratą netto w wysokości 231,9 mln zł.

Na koniec czerwca 2009 roku przychody netto grupy wyniosły 165,1 mln zł wobec 355 mln zł wypracowanych rok wcześniej.

Na bardzo konkurencyjnym rynku Fortis Bank Polska w pierwszym półroczu 2009 roku pozyskiwał depozyty klientów. Na koniec czerwca zobowiązania wobec klientów wynosiły 8,2 mld zł i zwiększyły się na przestrzeni sześciu miesięcy o 1,8 mld zł, czyli o 28 proc. W porównaniu do końca czerwca 2008, zobowiązania wobec klientów zwiększyły się o 15 proc.

O 9 proc. w stosunku do końca czerwca 2008 roku zwiększyło się saldo należności od klientów.

Koszt ryzyka wyniósł w pierwszym półroczu 2009 roku 316,5 mln zł. Znaczny wzrost spowodowany był głównie rezerwami kredytowymi oraz korektami do wartości godziwej transakcji na instrumentach pochodnych zawartych z klientami. Koszty osobowe banku w pierwszym półroczu 2009 roku wyniosły 87 mln zł i były niższe o 9 proc. od poniesionych rok wcześniej. Pozostałe koszty (77 mln zł) były wyższe o 17 proc. przede wszystkim ze względu na koszty związane z integracją z Dominet Bank, która formalnie zakończyła się 31 lipca br. Połączenie to zapewni mu efekty synergii w kwocie 100 mln zł rocznie.

Współczynnik wypłacalności banku ukształtował się na poziomie 9,5 proc. Bank finalizuje dokapitalizowanie w wysokości 440 mln zł. W rezultacie jego współczynnik wypłacalności w kolejnym kwartale tego roku wzrośnie do poziomu około 13 proc.

– Po trudnej pierwszej połowie roku, jesteśmy przekonani o tym, że będziemy się operacyjnie rozwijać przede wszystkim w zakresie bazy depozytowej klientów oraz pozytywnych efektów, jakie przyniesie przeprowadzone połączenie – mówi Alexander Paklons, prezes Zarządu Fortis Banku Polska.

Comments are closed.